55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YENİ TANI ALAN MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ZEHRA CEMRE KARAKAYALI 1 FURKAN KIRIK 2 ALİŞAN BAYRAKOĞLU 1 NİHAT MUSTAFAYEV 1 AZİZE ESRA GÜRSOY 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Multipl Skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin nöroinflamatuar bir hastalığıdır. Hastalık aktivitesinin takibi için farklı parametreler mevcuttur. Optik koherens tomografi (OCT) noninvaziv, ucuz, tekrarlanabilir bir tetkik olarak MS hastalarında giderek artan şekilde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda ilerleyen nörodejenerasyonun takibi olarak peripapiller retinal sinir lifi tabakası (pRNFL), gangliyon hücre tabakası (GCC), iç pleksiform tabaka (IPL) kalınlıkları kullanılmıştır. Nöroinflamasyon takibinde ise iç nükleer tabaka (INL) kalınlığında artış anlamlı bulunmuştur. Bu çalışmamızda farklı OCT parametrelerinin değerlendirilmesi ve günlük hayatta kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Merkezimize Şubat 2019 ve Ağustos 2019 tarihleri arasında başvuran; 16 kadın ve 3 erkek toplamda 19 hasta çalışmaya alındı. 2017 McDonald kriterlerine göre 17 hastaya RRMS, 1 hastaya CIS, 1 hastaya PPMS tanısı kondu. Başvuru zamanı OCT, nörolojik muayene, göz muayenesi, kranyal ve tüm spinal MRG tetkikleri yapıldı. 13 hasta klinik ve radyolojik atak mevcuttu, 6 hastada atak bulgusu yoktu. 7 adet optik nöritli (ON+), 31 optik nöritsiz (ON-) göz incelendi. OCT’de peripapiller RNFL (pRNFL), santral makula kalınlığı, makular sinir lifi tabakası (mNFL), GCC, IPL, INL total volümleri hesaplandı. 19 hastaya ait 38 göz toplamda incelendi. İncelemeler, OSCAR-IB protokollerine uygun yapıldı.

Bulgular:

ON+ ve ON- hastaların OCT parametreleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Klinik atak ile başvuran hastalarda (n=26) santral makular kalınlık (p=0.030), pRNFL (p=0,008) ve makular NFL volümü (p=0.003) anlamlı bulundu. Total INL volümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p=0,353). T1 ağırlıklı görüntülemelerde kara delik olan gözlerde (n=12) pRNFL kalınlığı istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (p=0.012). EDSS ve santral makular kalınlık arasında Spearman’s korelasyon testinde negatif korelasyon bulundu (p=0.017).

Sonuç:

OCT tekrarlanabilir, ulaşılabilir ve ucuz bir tetkik olarak nörodejenerasyonun takibi açısından anlamlı veriler vermektedir. ON öyküsü olan ve olmayan hastalarda EDSS ile korele olması ile takipte faydalı görülmüştür.