55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NARKOLEPSİYE ÖZGÜ OTOANTİKORLARIN İMMÜNOPRESİPİTASYON VE KÜTLE SPEKTROFOTOMETRE İLE TANIMLANMASI VE VALİDASYONU
HANDE YÜCEER 1 CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ 1 VUSLAT YILMAZ 1 DUYGU GEZEN AK 2 ERDİNÇ DURSUN 2 GÜLÇİN BENBİR ŞENEL 3 GÜRLER AKPINAR 4 MURAT KASAP 4 DERYA KARADENİZ 3 ERDEM TÜZÜN 1

1- SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
2- TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, İSTANBUL, TÜRKİYE
3- UYKU LABORATUVARI, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, İSTANBUL, TÜRKİYE
4- TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KOCAELİ, TÜRKİYE
 
Amaç:

Narkolepsi, “rapid eye movement” (REM) uyku fazına anormal geçiş ile karakterize kronik bir uyku bozukluğudur. Ani başlayan artmış gündüz uykuluğu, kesintili gece uykusu, katapleksi ve hipnogojik/hipnopompik halüsinasyonlar hastalığın başlıca semptomlarındandır. Uyanıklık durumuyla ilgili hipokretinerjik nöronların kaybı en temel etiyolojisidir. İnsan lökosit antijenleri (HLA) ile bilinen bağlantısı, narkolepsinin otoimmün bir bozukluk olabileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada narkolepsi patogenezine etki edebilecek immün mekanizmaların, hastalığa özgü aday molekül/moleküllerin tespit edilmesi ve validasyonunun gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Böylece, narkolepsinin otoimmün bir hastalık olarak değerlendirilmesi yönünde önemli veri elde edilmesi ve yeni tedavi hedeflerine öncü olunması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Narkolepsi hasta grubu serumları ile immünpresipitasyon ve Sıvı Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (LC-MS) çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizlerde narkolepsiye özgü bir aday antijen belirlenmiştir. Ardından bulunan aday antijenin ve bu antijene karşı gelişen antikorların hasta ve sağlıklı kontrol serumlarında gösterilerek doğrulanması hedeflenmiştir. Çalışmaya 42 narkolepsi hastası ve toplam 26 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir.

Bulgular:

Analiz sonuçlarına göre, narkolepsi olgularında kompleman komponent 4 bağlayıcı protein alfa (C4BPA) aday antijen olarak belirlenmiştir. Validasyon çalışmalarında, C4BPA düzeyi narkolepsi olgularında sağlıklı kontrollere kıyasla anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p = 0,0296). Anti-C4BPA düzeyi karşılaştırmasında ise narkolepsi hastalarında antikor seviyesinin anlamlılığa yakın şekilde yüksek olduğu görülmüştür (p = 0,0615). Anti-C4BPA ve C4BPA düzeyleri arasında korelasyon tespit edilememiştir.

Sonuç:

Doğrulama çalışmalarının spesifik olarak anti-C4BPA oluşumu yerine immün kompleks varlığını değerlendirdiği düşünülmekle birlikte, çalışma sonuçları narkolepsi etyopatogenezinde otoimmüniteye sebep olabilecek doğal immünite mekanizmalarının etkinliğini göstermiştir. Bu sebeple hastalığa özgü otoantikor tespiti için ileri validasyon incelemeleri gerekmektedir.