55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NON-KLİNİK İZOLE SENDROM MRG LEZYONLARİ: RADYOLOJİK İZOLE SENDROM? SEMPTOMLAR VE TAKİP
AHMET KASİM KİLİC 1 Refika Esra Kara 1 Aysun Aslan 1

1- SBÜ KARTAL DR. LUTFİ KİRDAR EGİTİM VE ARASTİRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Multipl Skleroz genç erişkinlerde en sık nörolojik özürlülüğe yol açan hastalıktır. Ancak son yıllarda artan MRG tetkikleri sonucunda sıklıkla beyaz cevher lezyonları yakalanmaktadır. Hastalığın erken dönem bulguları olarak düşüneceğimiz radyolojik ve klinik izole sendrom durumlarında ise tedavinin önemi öne çıkmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Ekim 2015 ve Kasım 2018 dönemleri arasında merkezimize MS ön tanısıyla yönlendirilip başvuran ve MRG sinde beyaz cevher lezyonları gözlenen ve objektif klinik ve muayene bulguları olmayan hastalar kaydedildi. Klinik, görüntüleme, laboratuar, takip bulguları ve süreleri not edildi.

Bulgular:

Çalışmada hasta grubu 132 (116 kadın, 16 erkek) hasta ve kontrol grubu sayısı 15 di(baş ağrısı; 14K,1E). Ortalama yaş hasta grubu:35,99 kontrol grubu: 30.14 yıldı. Ortalama takip süresi hasta grubu:29,45, kontrol grubu:23.85 aydı. Klinik bulgularda en sık baş ağrısı (n:93) gözlendi. 1 hasta optik nörit, 15 hastada da baş ağrısına ilaveten 1 nörolojik yakınma mevcuttu. Hasta grubu ve kontrol grubu arasında d vitamin düzeyleri arasında anlamlı fark mevcut idi. Görüntüleme bulgularında 23 hastanın Barkhof kriterlerini ⥸3 karşıladığı, 109 hastanın <2 kriteri karşıladığı görüldü.

Sonuç:

Beyaz cevher lezyonları birçok etyolojik özellik gösterebilir. MS tanısından önce klinik bulgular, mrg lezyonlarının özelliği ve yakın klinik takip doğru tanıya ulaşma ve gereksiz tedavi maliyeti ve tedaviye bağlı oluşabilecek yan etki riskini önlemek adına uygulanması gereken adımlardandır.