55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞLAYAN SEREBROVASKULER OLAY
VUGAR CAFER 1 FİDEL DEMİR 1 MEHMET UĞUR ÇEVİK 1 EŞREF AKIL 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ AD
 
Olgu:

ÖZET: Serebrovasküler hastalıklar erişkinlerde özellikle yaşlı popülasyonda nöbetlere yol açan en sık nedenlerdendir.Serebral iskemi veya hemoraji sonrası gelişen nöbetlerin sıklığı ile ilgili değişik çalışmalarda %4.4 ile %42.8 arasında birçok değişik oran bildirilmiştir. Lezyonun yerleşimi ve büyüklüğü inme sonrası nöbet gelişiminde önemli risk faktörleridir. Özellikle kortikal etkilenme en güvenilir risk faktörü olarak bildirilmiştir. İnme sonrası gelişen Status Eepileptikus(SE) tipi nöbetin literatürde ciddi seyirli inme sonrası ve erken dönemde daha sık görüldüğü bildirilmiştir.Dirençli nöbet ile gelen hastalarda iskemik serebrovaskuler olayların(SVO) göz önünde bulundurulması amacıyla bu vaka sunuldu. OLGU:26 Yaşında erkek hasta ani bilinç bulanıklığı kasılma şikayetleri ile acil servise baş vurmuş.Hastada jeneralize tonik klonik nöbet-SE düşünülerek fenitoin yüklmesi yapılmış.Nöbetleri geçmeyen hasta entübe edilerek üniversitemize sevk edilmiş.Hastaya çekilen beyin tomografisinde sol medüller serebral arter (MCA) ile uyumlu hipodens alan görülmesi üzerine çekilen DWI MR da akut enfarkt saptanan hasta SVO tansıyla nöroloji yoğun bakıma yatış yapıldı. Hastanın soy geçmişinde madde bağımlılığı,geçirilmiş Derin Ven Trombozu(DVT) hikayesi olup düzensiz silostazol ve asetil salisilik asit kullanım hikayesi mevcut.Hastanın nörolojik muayenesinde bilinç-gözler açık.farkındalık azalmış ,motor afazik,sağ taraf üst 2/5,alt ekstremite 3/5 ,sağda Babinski refleksi pozitif olarak saptandı. Hastaya ikili antiagregan tedavi başlandı. Antiepileptik olarak levetriasteam başlandı.Nöbetleri monoterapi ile kontrol altına alındı SONUÇ:İnme sonrası ortaya çıkan erken başlangıçlı nöbetlerde sol hemisfer, geç başlangıçlılarda sağ hemisfer tutulumunun belirgin olduğu görülmüştür. Her iki grupta; kortikal tutulumun önemli rol oynadığı, en sık görülen nöbet tipinin sekonder JTK nöbetler olduğu ve antiepileptik ilaç monoterapisi ile iyi seyir gösterdiği gözlemlenmiştir.Yukarıda bahs edilen vakada olduğu gibi dirençli epileptik nöbet geçiren hastada iskemik SVO saptanmış olup monoterapi ile nöbetler kontrol altına alınmıştır.