55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZLARINDA KLİNİK, GENETİK VE NÖRODİAGNOSTİK İNCELEME: ÖN RAPOR
AKÇAY ÖVÜNÇ ÖZÖN 1

1- ÖZEL LİV HOSPİTAL ANKARA
 
Amaç:

Serebral venöz sinüs trombozu (SVT), serebral venlerin veya dural sinüslerin trombuzudur. Tüm inmelerin yaklaşık %1’ini oluşturur. Gebelik, puerperyal dönem ve oral kontraseptif kullanımına bağlı kadınlarda daha fazla görülmektedir. Bu yazıda SVT’nın klinik, genetik ve nörodiagnostik özellikleri incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem:

SVT tanısı alan 13 hastanın klinik, nörodiagnostik ve genetik yönden incelemeleri yapıldı. SVT tanısı konulan hastaların, risk faktörleri, SVT olayı öncesi etiyolojik kanıtlar, klinik prezentasyonu, SVT‘nin yerleştiği ve etkilediği topografya, predispozan etmenler ve tedavi ile ilgili veriler değerlendirildi. Kan analizleri, genetik analizler (PAI-1 gen mutasyonu, Faktör V Leiden mutasyonu, protrombin 20210 mutasyonu Faktör XIII gen mutasyonu, MTHFR gen mutasyonu) EEG, MR ve MR venografi incelemesi yapıldı.

Bulgular:

Hastaların klinik bulguları incelendiğinde en sık baş ağrısı, fokal nörolojik defisitler, papil ödemi, nöbet gibi bulgular saptandı. Bu bulgular içerisinde en sık semptom şiddeti giderek artan baş ağrısıydı. Parankimal tutulum, sagittal sinüs trombozu, postpartum dönem, nöbetler için risk faktörüydü.

Sonuç:

Tanı öncelikle klinik durumdan şüphelenilmesi ve trombozun radyolojik olarak gösterilmesi ile koyulur. MR ve MR venografi SVT’yi göstermede en temel tanı yöntemidir. Nöbet şüphesi varlığında EEG, kliniği desteklemek amacı ile kullanılır. Genetik laboratuvar sonuçları tedavi yönetiminde belirleyici öneme sahip olmuştur.