55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDYOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ OLAN CRP/ALBÜMİN ORANI (CAO) KULLANILABİLİR Mİ?
YEŞİM GÜZEY ARAS 1 MUSTAFA KARABACAK 1 DİLCAN KOTAN 1 ALPER ERYILMAZ 1

1- SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

AMAÇ: Akut faz reaktantları olarak bilinen C-reaktif protein (CRP) ve albümin, birçok hastalığın tanısı ve prognozunun belirlenmesinde kullanılmaktadır. CRP/Albümin oranı (CAO) ise yeni kullanılmaya başlana malignite, chron hastalığı, siroz, koroner arter hastalığı gibi hastalıklarda prognostik değerinin yanısıra mortalite ile ilişkili olduğu gösterilmiş bir biomarkerdir. Bizde nörodejeneratif bir hastalık olan İdiyopatik Parkinson Hastalığının (İPH) tanısı ve takibinde CAO’nın bir biyomarker olarak kullanılıp kullanılamayacağını kendi hasta grubumuzda değerlendirmeyi amaçladık

Gereç ve Yöntem:

YÖNTEM: Çalışmamızda, hastanemiz hareket bozuklukları polikliniğinde Birleşik Krallık Beyin Bankası Tanı kriterlerine göre kesin İPH tanısı alan ve en az 1 yıldır düzenli tedavi gören 153 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. 97 İPH tanılı hasta ile 40 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Hastalar UPDRS ve H&Y evrelemesine göre hafif, orta ve ileri olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Her iki grubun demografik verileri, CRP, albümin ve CAO düzeyleri kayıt edildi.

Bulgular:

BULGULAR: İPH grubun ile kontrol grubunun yaş ve cinsiyet oranları arasında fark saptanmadı. İPH grubunun CRP oran ile CAO’ı kontrol grubuna göre anlamlı yüksek albümin oranı anlamlı düşük bulunmuştur.(p<0,05). Ayrıca UPDRS ve H&Y evrelemesine göre hastalık evresi artıkça CAO oranının istatistiksel olarak anlamlı olarak arttığı görülmüş ve akinetik rijid formda tremor baskın forma göre daha yüksek bulunduğu saptanmıştır. (sırasıyla p=0,016, p=0,036).

Sonuç:

SONUÇ: Çalışmamız, son yıllarda prognoz ve mortalite ile ilişkilendirilen, oksidatif stres ve inflamasyonun biyobelirteçi olan CAO’nın, nörodejeneratif bir hastalık olan İPH’nda da kullanılabileceğini göstermiştir. Basit, ucuz ve yeni bir biyobelirteç olan CAO İPH tanısını desteklemek amacıyla kullanılabileceği gibi, geniş hasta serili tedavi bazlı çalışmalarda takip ve prognostik bir değerlendirme aracı olabileceğini öngörüyoruz.