55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PRİMER BAŞ AĞRILARINDA BÜYÜK OKSİPİTAL SİNİR BLOKAJI ETKİN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ Mİ?
BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 GİZEM GÜRSOY 2 CEYHUN SAYMAN 1 GÜLBÜN ASUMAN YÜKSEL 1 YILMAZ ÇETİNKAYA 1

1- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Amaç:

Baş ağrısı en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olup, yaşam kalitesini ciddi şekilde bozmaktadır. Bu çalışmada primer baş ağrısı tanısıyla takip edilen hastalarda büyük oksipital sinir blokajı etkinliği değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem:

Baş ağrısı polikliniğinde takip edilen 53 hasta baş ağrısı tipi, atak süresi, atak sıklığı, ağrı şiddeti ve ilaç kullanımı açısından değerlendirilmiş ve başlangıç değerleri ile 1. ay, 3. ay, 6. ay takip değerleri kıyaslanmıştır.

Bulgular:

Çalışmaya 36 epizodik migren, 12 gerilim tipi baş ağrısı, 4 kronik migren ve 1 küme tipi baş ağrısı dahil edilmiştir. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı grubunda VAS değeri, atak süresi, aylık atak ve ilaç sayısı ortalaması, 3 aylık takip süresi boyunca başlangıç değerlerine kıyasla istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalmıştır.

Sonuç:

Yaptığımız çalışma literatür bilgilerini destekler nitelikte lokal anestezik madde ile yapılan tekrarlayan GON blokajının migren ve gerilim tipi baş ağrısı grubunda istatistiksel olarak etkili olduğunu göstermiştir. Kolay uygulanan, hızlı etkili, ucuz, minimal invazif bir işlemle, baş ağrısı atak sayısında, ağrı sıklığı ve şiddetinde azalma sağlanması, ilaç aşırı kullanımı gibi tedaviye dirençli hastalarda GON blokajının etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılabileceğini düşündürtmektedir.