55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
REKÜRREN NONKONVULZİF STATUS EPİLEPTİKUS 24 YIL TAKİPLİ BİR OLGU SUNUMU
FARUK UĞUR DOĞAN 1 NERMİN GÖRKEM ŞİRİN 1 NERSES BEBEK 1 BETÜL BAYKAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI, KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Nonkonvulzif status epileptikus (NKSE) konvulzif nöbetlerin görülmediği, davranış ve mental durum değişikliği ile karakterize, devamlı veya tekrarlayan elektrofizyolojik nöbet aktivitesinin eşlik ettiği klinik bir tablodur. Genelde bir kere izlenen NKSE tablosunun rekürrensi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte, akut beyin hastalığı, metabolik bozukluklar veya antiepileptik ilaç düzensiz kullanımı gibi durumlar haricinde oldukça nadirdir. Bu çalışmada 24 sene boyunca düzenli aralıklarla NKSE ataklarından geçen bir olgu sunulacaktır. Olgu: Ellibeş yaşında kadın hasta, 20 yaşında başlayan öncesinde bağırdığı, başının ve gövdesinin sağa doğru döndüğü, sonrasında bilateral tonik klonik nöbete evrilen nöbet geçirme şikayetiyle başvurdu. En son 40 yaşında olan bu nöbetle beraber, 30 yaşında başlayan 2-3 güne kadar uzayabilen, sabit bir noktaya baktığı, dalgın ve isteksiz olduğu, bazı anlarını hatırladığı ve ‘bana bir durgunluk geldi’ diye tarif ettiği nöbetlerinin başladığı öğrenildi. Özgeçmişinde 6 yaşında geçirmiş olduğu kafa travması dışında özellik olmayan hastanın, ailesinde epilepsi tanısı olan birey yoktu ancak anne-baba arasında uzak bir akrabalık vardı. Nörolojik muayenesi normal bulundu. Kranyal görüntüleme ve beyin pozitron emisyon tomografisi (PET) tetkiklerinde patolojik bulgu yoktu. Halka kromozom 20 anomalisi izlenmedi. İkili antiepileptik tedavisine rağmen ayda bir sıklıkta 1 gün süreyle devam eden, nöbeti provoke edecek herhangi bir durumun olmadığı durgunluk atakları sırasında yapılabilen EEG incelemeleri 24 yıl arayla NKSE ile uyumlu olduğu saptandı. Tartışma: NKSE klinik bulguları çok değişken olabileceğinden ve tek tip tanısal ipucu bulunmadığından, tanıda gecikmeler yaşanmakta ve mortalite/morbidite riski artmaktadır. Altta yatan bir tetikleyici olmadan da NKSE tekrarının izlenebileceği akılda tutulmalıdır. Nadir olsa da, epilepsi hastalarında durgunluk ve isteksizlik gibi hafif semptom varlığında NKSE’nin akla gelmesi gerektiği unutulmamalıdır.