55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
METRONİDAZOL KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ENSEFALOPATİ SENDROMU
Nihat Mustafayev 1 Alişan Bayrakoğlu 1 Azar Guluzada 1 Zehra Cemre Karakayalı 1 İsmet Üstün 1 Gülay Okay 2 Mehmet Kolukısa 1

1- Bezmialem Vakıf Universitesi Nöroloji Anabilim dalı
2- Bezmialem Vakıf Universitesi Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalı
 
Olgu:

Giriş: Metronidazol anaerobik bakteri ve paraziter enfeksiyonların tedavisinde en sık kullanılan ajanlardan biridir. Ensefalopati, metronidazolun nadir görülen santral sinir sistemi yan etkisidir. Burada beyin apsesi tedavisinde metronidazol kullanımına bağlı gelişen Metronidazol ilişkili Ensefalopati (MIE) olgusu sunmaktayız. Olgu: Beyin apsesi drenajı sonrası 40 gündür intravenoz metronidazol tedavisi (2gr/gün) alan 36 yaşında kadın hasta, ani başlayan baş dönmesi ve jeneralize tonik-klonik nöbet ile nöroloji kliniğimize danışılmış. Nörolojik muayenesinde konuşma orta derecede dizatrikti, yürüyüş geniş tabanlıydı. Parmak burun ve diz topuk testi bilateral beceriksizdi. Derin tendon refleksleri canlı ve bilateral taban cildi refleksi fleksör yanıtlıydı. Rutin labaratuvar incelemesinde özellik yoktu. MR incelemesinde bilateral dentat nukleus, korpus kollosum splenium ve bilateral ak maddede T2 hiperintens lezyon saptandı, korpus kollosum ve dentat çekirdek difüzyon kısıtlamaktaydı. EEG incelemesinde epileptik aktivite yoktu. Lumber ponksiyon incelemesinde BOS biokimya normal, hücre izlenmedi. İlaç kesildikten 3 hafta sonra yapılan MR incelemesinde korpus kollosum ve dentat çekirdekte lezyonun tamamen gerilediği, ancak klinik durumu sekel olarak sebat ettiği görüldü. Tartışma: Metronidazol intoksikasyonu periferik nöropati, ensefalopati, nöbet gibi ciddi yan etkiler oluşturabilir. MIE’ en sık başvuru şikayeti konuşma bozukluğu, dengesizlik, kafa karışıklığıdır. Prevelansı net olarak bilinmemektedir. MIE’ de primer tedavi ilacın kesilmesidir. Bir çok olguda tedavi kesimi sonrası ortalama 3-16 haftada klinik ve radyolojik olarak dramatik düzelme görülmektedir. Bizim olgudaki gibi nadiren sekel bulgular kalabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir. MIE, klinisyenler tarafından metronidazolun az bilinen bir komplikasyonudur. Bu olguda metronidazol kullanımına bağlı gelişen nörolojik semptomların farkına varılması ve erken tanının klinik prognozda öneminin vurgulanması amaçlanmıştır.