55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİLLARD GUBLER SENDROMU: NADİR BİR KLASİK ÇAPRAZ BEYİN SAPI SENDROMU
Nihat Mustafayev 1 Azar Guluzada 1 Alişan Bayrakoğlu 1 Ferda İlgen Uslu 1 Mehmet Kolukısa 1

1- Bezmialem Vakıf Universitesi
 
Olgu:

Giriş: Fasial-abdusens hemipleji sendromu veya ventral pontin sendromu olarak da bilinen Millard-Gubler sendromu (MGS), ponsta basis pontis ve CN VI ve VII fasiküllerinde etkilenmeye bağlı görülen nadir bir beyin sapı sendromudur. Genellikle genç hastalarda tümör, demyelizan hastalıklarda, yaşlı hastalarda vasküler patolojilerde görülmektedir. Biz burada akut iskemik pons infarktı ile başvuran MGS olgusunun klinik ve nöroradyolojik görüntülemeleri ile sunmaktayız. Olgu: Altmış altı yaşında kadın hasta, bir gün önce başlayan ağızda kayma ve saatler sonra eklenen çift görme yakınmalarıyla acil servise başvurdu. Özgeçmişinde bilinen tip-2 diyabetes mellitus ve hipertansiyonu olan hastanın soygeçmişinde özellik yoktu. Rutin kan incelemeleri normaldi, elektrokradiyorafi(EKG) sinüs ritmindeydi. Nörolojik muayenesinde solda periferik vasıfta fasial paralizi, solda abducens paralizi ile sağda hemiparezi mevcuttu. Acil serviste yapılan diffüzyon-ADC MR görüntülemesinde pons sol yarımında akut iskemik infarkt ve BT anjiografi incelemesinde sol vertebral arter V4 düzeyinde ileri darlık ve baziller arterde düzensizlikler izlendi. Asetilsalisilik asit ve klopidogrel ile tama yakın düzelme ile eksterne edildi. Tartışma Nadir görülen klasik çapraz pontin sendromlarından biri olan MGS’nin literatürde veriler olgu serileri ile sınırlı olduğundan gerçek prevelans bilinmemektedir. Özellikle hastamızdaki gibi klinik olarak sadece fasial paralizi yakınmaları ile başlayan basamaklı yerleşen hastalarda tanıda gecikme izlenebilir, hastaların bu açıdan dikkatle incelenmesi gerekmektedir.