55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KRONİK ATRİYAL FİBRİLASYONLU OLAN VE OLMAYAN HASTALARDA OLASI TIKAYICI UYKU APNE SENDROMUNUN STOP BANG ANKETİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
TANER AKSU 1 UTKU OĞAN AKYILDIZ 1

1- ADNAN MENDERES ÜNİVERSİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Kronik atriyal fibrilasyonlu (AF) ve sinüs ritimli hastalarda STOP BANG anketi ile tıkayıcı uyku apne sendromu(TUAS) tanısını öngörmedeki farkı bulmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde çeşitli kliniklerde yatan 46-89 yaş aralığındaki kronik AF ve sinüs ritimli hastalarda randomize STOP BANG anketi ile çalışma yapıldı.

Bulgular:

Kronik AF ve sinüs ritim tanılı randomize 25 er hastaya (toplamda 50) STOP BANG anketi yapıldı. Hastaların 24 ü erkek 26 sı kadındı (kronik AF/sinüs ritim 13/11 erkek, 11/14 kadın). Ortalama yaşlar kronik AF li hastalarda 71.4, sinüs ritimlilerde ise 61.7 idi. Kronik AF tanılı hastaların %88 i STOP BANG anket puanı ≥3 iken, sinüs ritimli hastalarda bu oran %56 olarak sonuçlandı.

Sonuç:

TUAS birçok önemli kardiyovasküler morbiditeye yol açan yaygın bir uyku bozukluğudur. TUAS ile AF arasında güçlü bir ilişki vardır. TUAS AF gelişmesinde ve tekrarlamasında önemli bir risk faktörüdür. AF hastalarının tedavilerindeki başarısızlığın bir nedeni tedavi edilmemiş TUAS’dır. STOP BANG anketinde ≥3 puan alan hastalar TUAS için yüksek risklidir. Kronik AF hastalarında anket puanı sinüs ritimlilere göre yüksek olarak sonuçlanmıştır. Bu da AF ritimli hastalarda altta yatan TUAS olabileceğini işaret etmektedir. Yeni yapılan bir meta analiz çalışmasında CPAP tedavisinin tekrarlayıcı atriyal fibrilasyon gelişme riskini düşürdüğü gösterilmiştir. Bu yüzden kardiyak aritmi tanılı hastalarda (özellikle AF) TUAS’ın erken tanı ve tedavisi önemlidir. TUAS kesin tanısı polisomnografi ile koyulur fakat pahalı ve ulaşılması kolay olmadığı için kronik AF li hastalarda STOP BANG puanı yüksek olanların ileride araştırılması planlandı.