55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
RRMS’DE FİNGOLİMOD TEDAVİSİNİN ÜÇ YILLIK İZLEMDE ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİK VERİLERİ
TAYLAN ALTIPARMAK 1 YUSUF SAVRUN 1 ÇİĞDEM ÇEK 1 ANDAÇ TOPKAN 1 BELGİN KOÇER 1

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

Çalışmada 3 yıl süre ile Fingolimod kullanan RRMS hastalarında tedavinin etkinliği ve güvenilirliğini incelemek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

MS biriminde takip edilmekte olan RRMS hastaları arasından aralıksız 3 yıl süre ile fingolimod tedavisi kullanmış olan 40 hasta (31 kadın, 9 erkek) retrospektif olarak değerlendirmeye alındı. Yaş, cinsiyet, MS hastalık süresi, MS ilişkili klinik özellikler, tedavi öncesi ve Fingolimod kullanımı süresince 1.yıl, 2.yıl ve 3.yıl sonunda geçirilen atak sayıları, beyin ve spinal kord magnetik rezonans incelemelerinde aktif T2 ve kontrast tutan lezyon sayıları ve lokalizasyonları, teyid edilmiş 6 aylık özürlülük progresyonu olan ve ilacın kesilmesini gerektiren tüm durumlar kaydedildi. Hastaların demografik özelliklerinin zaman dağılımında klinik ve görüntüleme bulguları ile olan ilişkisi incelendi.

Bulgular:

Çalışmaya alınmış olan 40 hastanın ortalama yaşı 38,6 (23-52), ortalama hastalık süresi 4,8 yıl ve ortalama Fingolimod kullanım süresi 44 ay idi. Bazal yıllık atak sayısı 1,75 iken 1., 2. ve 3.yılda (0,52, 0,37, 0,21), bazal EDSS 2,65 iken 1., 2. ve 3.yılda (1,24, 0,85, 0,62) idi. NEDA-3’e ulaşan hastalar 1.yılda % 44,5, 2.yılda % 56,8 ve 3.yılda % 66,8) tesbit edildi. Hastalık süresi 4 yıldan kısa, 30 yaş altı, supratentoriyal, servikal spinal kord ve beyin sapı bulguları olan hastalarda yıllık atak hızı, EDSS ve aktif MRG bulgularında azalma belirgindir (p<0,05). Üç hastada yan etki (1 ciltte oftalmik herpes zoster enfeksiyonu, 1 ciltte spontan düzelmeyen yaygın ve geniş nontravmatik ekimozlar, 1 ciltte nonvaskülitik inflamatuar lezyon), 1 gebelik planlaması, 1 gebelik ve 12 olguda tedaviye yanıtsızlık) nedeniyle ilaç sonlandırıldı. Lenfopeni ve transaminazlarda yükselme nedeniyle tedaviyi sonlandıran bir hasta olmadı.

Sonuç:

RRMS hastalarında Fingolimod tedavisi ile yıllık atak hızında azalma, özürlülük progresyonu ve aktif görüntüleme bulgularında düzelme 2. ve 3. yılda daha belirgindir. RRMS’de Fingolimod’un uzun dönem etkinlik ve güvenilirliği belirgindir ve etkili olacağı hasta subgruplarının belirlenmesi önemlidir.