55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ATİPİK OPTİK NÖRİT: ÇOK MERKEZLİ OLGU SERİSİ
GÜLDEN AKDAL 1 HÜLYA ERTAŞOĞLU TOYDEMİR 2 AYŞE İLKSEN IŞIKAY 3 AYLİN YAMAN 4 CANAN TOGAY IŞIKAY 5 EDA ASLANBABA 5 ŞEBNEM BIÇAKÇI 6 FİGEN GÖKÇAY 7 MELTEM SÖYLEV BAJİN 4 NEŞE ÇELEBİSOY 7

1- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
2- SBÜ BAKIRKÖY DR.SADİ KONUK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ EĞİTİM KLİNİĞİ, İSTANBUL
3- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
4- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI, İZMİR
5- ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
6- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ADANA
7- EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İZMİR
 
Amaç:

Atipik optik nörit, nedenleri, klinik özellikleri ve prognozu açısından tipik optik nöritten farklıdır. Çalışmamızda atipik optik nörit tanısı alan hastaların klinik özellikleri, laboratuar bulguları, tedavi yöntemleri ve sonlanımlarını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Atipik özellikler, ağır görme kaybı, bilateral tutulum, ağrının eşlik etmemesi, tedavi yanıtının olmaması veya kısmi olması ve rekürrensler olarak tanımlanabilir. Çalışmamıza, izole optik nöriti olan hastalar dahil edildi. Ek nörolojik tutulumu olan hastalar veya optik nöritleri diğer sistemik otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilen hastalar dışlandı.

Bulgular:

Yaş ortalaması 37,2 yıl (min-maks: 16-69 yıl) olan 63 kadın ve 32 erkek, toplam 95 hasta çalışmaya alındı. Ortalama takip süresi ortalama 71,3 ay (min-maks: 1-372 ay) idi. Anti-akuaporin-4 antikoru 6 hastada, anti MOG antikoru 6 hastada pozitifti. Hastaların 57’sinin tek atağı, 15 hastanın 2 atağı, 23 hastanın ikiden fazla atağı mevcuttu. Kortikosteroide yanıtı olmayan 2 hastaya intravenöz immunglobulin, 8 hastaya plazmaferez uygulandı. Rekürrens sonrası 13 hasta Azathioprin, 2 hasta Metotreksat, 1 hasta Mikofenolat mofetil ve 1 hasta Rituximab idame tedavisi altındaydı. Hastaların 34’ünde hiç düzelme yoktu, 10 hastada kısmi, 40 hastada tam düzelme vardı.

Sonuç:

Atipik optik nörit, klinik profili, hastalık seyri, tedavi seçenekleri, tedaviye yanıtı ve prognozu açısından tipik optik nöritten ayrılır. Takipte özellikle kortikosteroid azaltılması esnasında rekürrens görülebilir. Bu sebeple atipik optik nörit ayrımını yapabilmek ve uzun dönem takip büyük önem taşımaktadır. Kortikosteroidler ve immunsupresif ajanlar ile uzun dönem idame tedavi, intravenöz immunglobulin tedavisi ve plazmaferez atipik optik nöriti olan hastalarda düşünülmelidir.