55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN İNTRAKRANİAL HİPOTANSİYON TANISIYLA TAKİP VE TEDAVİ EDİLEN İKİ OLGU
AFRA ÇELİK 1 AYSE BEYZA BİLGİN 1 BANU ÖZEN BARUT 1 RONAY BOZYEL 1

1- İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş İntrakraniyal hipotansiyon, ortostatik baş ağrısı, düşük BOS basıncı ve kraniyal görüntüleme özellikleri ile tanımlanmış bir klinik tanıdır. Olgu-1 İlk olgumuz 23 yaşında bir kadın hasta olup, bir aydır olan, yatar pozisyonda hafifleyen, ayağa kalkmakla ortaya çıkan ortostatik özellikteki baş ağrısı ile tarafımıza başvurdu. Nörolojik muayenesinde patoloji olmayan hastanın kranial MR görüntülemesinde bilateral frontoparietal sıvama tarzı subdural efüzyon ve beyinde pontomezensefalik açıda belirgin azalma bulguları intrakranial hipotansiyon ile uyumlu bulundu. Torakal MR’da spinal kanal içerisinde T10-11 düzeyinde solda ekstramedüller alanda kontrastlanan lineer septası bulunan loküle sıvı koleksiyon alanı izlendi.BT myelografi ile tanı kesinleştirildi. Hastanın şikayetleri semptomatik tedavi ile geriledi. Olgu-2 İkinci olgumuz 33 yaşında, bilinen hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan bir kadın hasta idi. 1 aydır olan özellikle oksipital bölgede belirgin olmakla beraber tüm kraniumda hissedilen ve özellikle ayağa kalkmakla olan baş ağrısı nedeniyle cekilen Kranial MR da meningeal kontrastlanma artışı mevcut olup anjiografik görüntülemede patoloji görülmedi. BOS basıncı 7cmH2O bulundu. Spinal MR’da C1-C6 düzeyinde anterior epidural mesafede periferal kontrastlanan BOS kaçağına ait olabilecek koleksiyon alanı izlendi. BT Myelografi ile tanısı kesinleştirilen hasta, BOS kaçağı bölgesinin servikal ve anteriorda olması nedeniyle kan yaması ve cerrahi operasyon için uygun aday olarak değerlendirilmedi ve hasta semptomatik tedavi ile taburcu edildi. Semptomatik tedavi sonrası 1 ay sonra tekrar değerlendirilen hastanın baş ağrısı kliniğinde spontan gerileme izlendi. Tartışma ve Sonuç Spontan intrakranial hipotansiyon, travma, cerrahi veya lomber ponksiyon öyküsü olmayan hastalarda beyin omurilik sıvısının spontan kaçağına bağlı olarak ortaya çıkan, postural baş ağrısı ve düşük beyin omurilik sıvısı basıncı ile karakterize nadir görülen bir klinik tablodur. Kranial manyetik rezonans görüntülemede (MRG) pakimeningeal boyanma, dural kalnlaşma, subdural efüzyon, subdural hematom, hipofiz bezinde genişleme görülebilmektedir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda epidural salin veya kan yaması, nadiren de cerrahi tedavi seçeneği mevcuttur.Spontan intrakranial hipotansiyon olguları nadir olup tanı tedavi ve takip sürecinin gözden geçirilmesi amacıyla bu iki olguyu sunmayı amaçladık