55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT İSKEMİK İNME HASTALARINDA HİPERAKUT DÖNEM AMBULATUAR KAN BASINCI DEĞERLERİNİN KISA DÖNEM PROGNOZA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÜMİT SATILMIŞ 1 TURGAY DEMİR 1 ŞEBNEM BIÇAKÇI 1

1- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Hipertansiyon iskemik inmenin değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir. Yirmi dört saatlik ambulatuar kan basıncı ölçümünün, klinikte ölçülen ortalama kan basıncından daha iyi bir morbidite ve mortalite göstergesi olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda akut iskemik inme tanısıyla kliniğimize yatırılan hastaların gece ve gündüz ortalama ambulatuar kan basıncı değerlerinin kısa dönem prognoza etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Prospektif olarak planlanan çalışmada 01 Eylül 2018-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Yoğun Bakım ve inme ünitesine akut iskemik inme tanısıyla yatışı yapılan ve inmenin ilk 24 saatinde başvuran hastaların gece (saat 21-09 arası) ve gündüz (saat 09-21) ambulatuvar kan basıncı ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca demografik özellikler, trombolitik tedavi durumu, giriş ve taburculuk NIH inme skoru ve taburculuk modifiye Rankin skoru (mRS) değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Çalışmaya 38’i erkek (% 61.3) toplam 61 hasta alındı. Hastaların ortalama yaşı 65.15±12.05 (35-87); inme öncesinde antiagregan kullanımı % 39.3 (n = 23), antikoagülan kullanımı % 8.2 (n = 5); trombolitik tedavi uygulanma oranı % 59 (n = 36) olarak belirlendi. Hastaların % 68.9 ‘unda (n = 42) taburculuk mRS 0-2; % 16.4 (n = 10) 3-5 idi. Hastaların % 14.8’i (n =10) mortalite ile sonuçlandı. Yirmi dört saatlik OAKB, gündüz OAKB, gece/gündüz OAKB değeri ve ortalama kalp hızı değerleri taburculuk mRS ile pozitif olarak koreleydi (sırayla p = 0.05; 0.047; 0.001). Gece OAKB değerleriyle mRS arasında korelasyon yoktu.

Sonuç:

Akut iskemik inme vakalarında 24 saatlik OAKB, gündüz OAKB, gece/gündüz OAKB oranı ve ortalama kalp hızı değerlerinin kısa dönem prognozu değerlendirme açısından önemli göstergeler olabileceği düşünülmüştür.