55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMATİK OLAYLARININ ESANSİYEL TREMOR GELİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ
BEKİR ENES DEMİRYÜREK 1

1- BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
 
Amaç:

Esansiyel tremor (ET) en sık görülen hareket hastalığı olup motor semptomların yanı sıra non-motor semptomların da olduğunu gösteren birtakım çalışmalar mevcuttur. Etyolojisinde bir takım psikososyal faktörler olduğu düşünülmekle birlikte kesin değildir. Bu çalışmadaki amacımız çocukluk çağı travması ile ET ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Hareket Bozukluğu Topluluğu Tremorda Konsensus Kriterleri’ne göre kesin ET tanısı almış 25-45 yaş arası 48 hasta ve yaş ile cinsiyet olarak eşlenmiş 46 sağlıklı kontrol alındı. ET başlangıç yaşı, aile öyküsü bilgileri alındı Her bir katılımcı sosyodemografik form, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ)(fiziksel ihmal,fiziksel istismar,duygusal ihmal,duygusal istismar ve cinsel istismar olmak üzere komponenti olup toplam sorudan oluşmaktadır), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği’ni (BAÖ) doldurdu.

Bulgular:

ET ve kontrol grubu yaş, cinsiyet ve eğitim durumu ve medeni durum açısından birbirine benzerdi. Hasta grubunda BDÖ ve BAÖ skorları kontrol grubuna göre anlamlı yüksek olarak bulunmuştur (sırasıyla p:0,014, p:0,045). ET grubu ve kontrol grubu arasında duygusal istismar, duygusal ihmal, fiziksel istismar, fiziksel ihmal, cinsel istismar ve CTQ-total puanları açısından anlamlı ilişki saptanmadı. Ancak duygusal istismar, fiziksel ihmal ve CTQ-total puanları ile daha erken yaşta başlayan ET arasında anlamlı bir ilişki saptandı (sırasıyla p: 0.001, p: 0.004, p: 0.001)

Sonuç:

ET hastalarında depresyon ve anksiyete, sağlıklı bireylere göre belirgin derecede sık görülmektedir. Çocukluk çağı travmatik olaylarının hastalığın daha erken ortaya çıkmasında önemli olduğunu düşünmekteyiz. ET hastalarında bulguarımız hastalığın psiko-sosyal komponentine işaret etmekte olup tedavide bu durumun göz ardı edilmemesi ve bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiği kanaatindeyiz.