55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASINDA OLUŞAN HIZLI KİLO KAYBI İLE MİYASTENİA GRAVİS GELİŞİMİ ARASINDA İLİŞKİ OLABİLİR Mİ?
AHMET TÜFEKÇİ 1

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, RİZE
 
Olgu:

Giriş: Obez bireylerde proinflamatuar sitokinlerin artması sonucunda birçok otoimmun hastalıkta artış görülmektedir. Literatürde obezite ve Miyastenia Gravis(MG) gelişimi arasında ilişki olduğunu gösteren veri yoktur. Olgu sunumu: Otuz yaşında kadın hasta bir aydır olan çift görme, sol göz kapağında düşme ve bu şikayetlerine son beş gündür eklenen çiğneme güçlüğü şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Dokuz ay önce mide tüpü ameliyatı olan hasta 42 kg vermişti. Nörolojik muayenede sağ gözde içe ve sol gözde içe ve dışa bakış kısıtlı, solda pitoz ve çiğneme kaslarınında güçsüzlük mevcuttu. Hastanın yapılan tetkiklerinde tek lif EMG’de belirgin jitter artışı ve serum asetil kolin reseptör antikoru pozitif olarak saptandı. Torax BT’de timoma saptanmadı. Gebelik planlayan hastaya tedavi olarak aylık 1 gr/kg intravenöz immunglobulin ve pridostigmin 60 mg 4x1 başlandı. Altı ay sonra timus cerrahisi uygulandı. Cerrahiden altı ay sonra gebe kalan hastanın medikal tedavisine aynen devam edildi ve takibinde ek bir sorun yaşanmadı. Tartışma: Yavaş kilo vermek daha sağlıklı iken hızlı kilo kaybı sonrası nörolojik komplikasyonları da içeren birçok komplikasyon gelişebilmektedir. Obezite cerrahisi sonrası periferik nöropatiler ve Wernike ensefalopatisi ortaya çıkan başlıca nörolojik komplikasyonlardır. Hızlı kilo kaybı sonrası kompresyonlara yatkınlık, vitamin ve eser element eksiklikleri periferik nöropati etyolojisinde sıklıkla suçlansa da bazı hastalarda etyoloji saptanamamakta ve immünolojik faktörlerin etyolojiye katkısının olabileceği bildirilmektedir. Literatürde yakın zamanda bildirilen hızlı kilo kaybı sonrası gelişen MG olgusu dışında MG ile ilişkili bir bildiri yoktur. Hızlı kilo verme döneminde oluşan hızlı immünolojik değişim ve enfeksiyonlara yatkınlık sonucu MGi de içeren otoimmun hastalıkların gelişme riski artabilir. Sayısı giderek artan obezite cerrahisi hastalarının yakın takibi bu konuda daha ayrıntılı bilgilere ulaşmamızı sağlayacaktır.