55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AKUT GELİŞEN TREMOR İLE PREZENTE OLAN SEREBROVASKÜLER OLAY: BİR OLGU SUNUMU
MERVE ÖNERLİ 1 MUHAMMED NUR ÖGÜN 1 ŞULE AYDIN TÜRKOĞLU 1 SERPİL YILDIZ 1

1- ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

AMAÇ: İnme sonrası hareket bozuklukları; nadir görülür, ancak sekonder hareket bozukluklarının önemli bir bölümünü oluştururlar. İnme lezyonunun lokalizasyonuna ve zamansal ilişkilerine göre heterojen klinik görünüm sergilerler. Akut dönemde veya vasküler olaylardan aylar veya yıllar sonra ortaya çıkabilirler. Hiperkinetik veya hipokinetik özellik gösterebilirler. Tremor, koreatetoz, distoni, ballismus, miyoklonus, ataksi ve parkinsonizm gibi çeşitli hareket bozuklukları vasküler beyin lezyonları ile ilişkilendirilmiştir. YÖNTEM: Özgeçmişinde anlamlı özellik olmayan 64 yaşında kadın hasta bir gün önce aniden başlayan sağ elde titreme şikayeti ile acil servise başvurdu. Muayenede; sağ üst ekstremite distalinde yüksek frekanslı istirahat, postural ve kinetik komponenti olan tremor mevcuttu. Eşlik eden hafif fasyal asimetri dışında pozitif bulgu saptanmadı. Difüzyon MRI’da sol perirolandik alanda difüzyon kısıtlılığı gözlendi. SONUÇ: Stroke sonrası hareket bozuklukları herhangi bir stroke alt tipinde ve motor yolağın etkilendiği herhangi bir beyin seviyesinde gelişebilirler. En sık derin beyin lezyonları ile ilişkili görünse de kortikal lezyonlar; özellikle primer motor, suplementer motor ve premotor kortikal alanlara ait lezyonlar da post-stroke hareket bozukluğu nedenidir. İnme sonrası en sık görülen hareket bozukluğu koredir. Tremor ise sıklıkla anterior serebral arter sulama alanı ilişkili frontal lob inmelerinden sonra görülmekte olup istirahat, postural ve kinetik kompenent eşlik eder. Birçok inme sonrası hareket bozukluğu vakası spontan remisyonla sonlandığı için herhangi bir tedavi veya müdahaleye gerek olmaz. Dirençli vasküler tremorların ise farmakolojik tedaviye verdiği cevap sınırlıdır, tedavi seçeneklerine tremorun tipine göre karar verilmelidir. YORUM: Birçok poststroke hareket bozukluğu vakası geçici olup spontan remisyonla sonlanmasına rağmen sekonder hareket bozukluğu nedenlerinin önemli bir kısmını oluşturduğundan bu olguyu sizinle paylaşmak istedik.