55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAVŞAK TİPİ KAS DİSTROFİLİ HASTALARIN KLİNİK VE GENETİK BULGULARI: BİR KAS HASTALIKLARI MERKEZİ TECRÜBESİ
EBRU NUR VANLI YAVUZ 1 ŞAHİN AVCI 2 ESRA YÜCEL 2 SERPİL ERASLAN 2 HÜLYA KAYSERİLİ 2 PİRAYE OFLAZER 1

1- KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ, KAS HASTALIKLARI MERKEZİ
2- KOÇ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENETİK BÖLÜMÜ
 
Amaç:

Kavşak tipi kas distrofileri “Limb Girdle Muscular Dystrophies” (LGMD), kalça ve omuz çevresindeki kasları öncelikli etkileyen, klinik heterojenitesi olan genetik geçişli hastalıklardır. Yeni genetik bulguların tanımlanması ile alt tipleri giderek artmaktadır.

Gereç ve Yöntem:

LGMD ön tanısıyla klinik ekzom analizi sonrası yeni sınıflamaya göre LGMD alt tipleri ayırt edilen 35 aileden 39 hastanın klinik ve genetik bulgularını gözden geçirilecektir.

Bulgular:

Hastaların yaşı 26,55+14,33 yıl, yakınmaların başlangıç yaşı ise 14,63+28,22 yıldı. Grubumuzda en sık (14 hastada) LGMDR1 calpain3-ilişkili mutasyon görülmekteydi. LMNA gen mutasyonu saptanan 6 hastanın 3’üne proksimal güçsüzlük eşlik ediyordu. Hastalarımızın 8’inde LGMDR2 disferlin, 4’ünde LGMDR3 α-sarkoglikan, 1’inde LGMDR4 β-sarkoglikan, 1’ inde LGMDR5 γ-sarkoglikan,1’inde LGMDR7 teletonin, 1’inde LGMDR10 titin, 2’sinde LGMDR12 anoktamin5, 1’inde ise LGMDR14 POMT2-ilişkili mutasyon bulundu. Toplam 45 değişim, 21 yeni tanımlanmış değişim, 18 homozigot varyant saptandı. Hastaların 7’sinde kas zaafı yoktu. Ondördünde proksimal kas gücü <3/5 idi, 2’sinde üst ekstremite proksimal kaslarında belirgin güçsüzlük, 3’ünde asimetrik tutulum, 17’sinde distal kas tutulumu da vardı. Distal zaafı da olan POMPT2 mutasyonlu hastada ayrıca GNE mutasyonu da vardı. Hastaların 9’unda boyun fleksörlerinde güçsüzlük, 14’ünde baldır hipertrofisi, 14’ünde ise kanat skapula saptandı. LMNA mutasyonlu 2 hastada kardiyak tutulum bulgusuna rastlanırken, yüz ve solunum tutulumu hiçbir hastada yoktu. Serum kreatin kinaz (CK) düzeyleri normal-100 kat arasındaydı, 2’sinde ise rabdomiyoliz öyküsü vardı.

Sonuç:

LGMD hastalık grubu klasik olarak proksimal kasları etkileyen genetik geçişli bir hastalık olsa da, aynı genlerle ortaya çıkan nadiren distal veya asimetrik tutulumun eşlik ettiği olgular da görülmektedir. Klinik bulgulardaki çeşitliliğin yanında bir çok yeni tanımlanan mutasyon da, ülkemizde genetik analiz önceliği açısından önem taşımaktadır.