55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİRENÇLİ NÖBETLERLE GELEN BİR AKCİĞER KARSİNOMU HASTASINDA İNTRAPARANKİMAL LEZYON YOKSA?
BERİN İNAN 1 GÖZDE ELİF TAŞAR KAPAKLI 2 NEŞE DERİCİOĞLU 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
2- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
 
Olgu:

Giriş: Değişik malign hastalıklar intrakranial metastaz sonucu baş ağrısı, bilinç durumunda değişiklik, kranial nöropatiler, nöbet ya da fokal kortikal bulgularla prezente olabilir. Akciğer kanseri (AK) bu tabloya neden olan en sık solid kanserlerden biridir. Bu bildiride AK tanısıyla izlemdeyken rekürren nöbetler nedeniyle başvuran ve incelemeler sonucu nadir görülen bir komplikasyon saptanan hasta sunulacaktır. Olgu: Üç yıldır evre 4 AK tanısıyla izlenen 41 yaşında erkek hasta baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve status epilepticus tablosuyla acil servise başvurdu. Muayenesinde opistotonus postürü dikkat çekiciydi. EEG olası nonkonvulzif status epilepticus tanısıyla uyumluydu. Beyin ve spinal MRG görüntülemelerinde hidrosefali, intrakranial basınç artışı bulguları ve yaygın vertebra metastazları izlendi. Parankimal metastaz, ödem ya da leptomeningeal kontrastlanma artışı gözlenmedi. Yapılan lomber ponksiyonda (LP) açılış basıncı 360 mm H2O, BOS proteini 121,8 mg/dl, glukoz 43 mg/dl idi. Sitopatolojik incelemede akciğer adenokarsinomunun infiltrasyonuyla uyumlu atipik epitelyal hücreler izlendi ve leptomeningeal karsinomatozis (LK) tanısı kondu. Dörtlü antiepileptik tedaviyle hastanın nöbetleri kontrol altına alındı ancak bilinci açılmadı. Solunum sıkıntısının da eklenmesiyle hasta entübe edildi. ECOG performans skorunun yüksek olması, prognozunun kötü olacağının öngörülmesi ve yaşam beklentisinin az olması nedeniyle hastaya intratekal kemoterapi verilmesi uygun bulunmadı. Tartışma: LK tanısı klinik, LP ve görüntüleme bulgularının birleştirilmesiyle koyulabilmektedir. LK için tipik olan MRG bulgusu leptomeningeal kontrastlanmanın görülmesidir, ancak kommunikan hidrosefali de LK’yı telkin edebilir. Hastamızda nöbetlerin olması, ancak nörogörüntülemede parankimal metastaz ya da leptomeningeal tutulumun gösterilememesi tanıyı güçleştirse de ilk örneklemede pozitif sonuçlanan sitoloji yol gösterici olmuştur. Klinik olarak şüphe varsa nörogörüntülemeyle tanı koyulamayan vakalarda tekrarlayan BOS incelemelerinin yapılması yararlı olabilir.