55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GUİLLAN BARRE SENDROMUNDA 12. KRANİAL SİNİR TUTULUMU: OLGU SUNUMU
GİZEM ÇİFTER 1 GHOLAMREZA HOSEİNZADEH 1 DEMET İLHAN ALGIN 1 OĞUZ OSMAN ERDİNÇ 1

1- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Giriş: Guillain Barré Sendromu (GBS), motor güçsüzlük, arefleksi, hafif duyusal kaybın eşlik ettiği parestezi, BOS’ta albümino-sitolojik dissosiasyon ile seyreden ve sık karşılaşılan bir nörolojik hastalıktır. Genellikle alt ekstremitelerde güçsüzlük ile başlar ve saatler- günler içinde kollara, yüze, ağır olgularda solunum kaslarına doğru yükselir. GBS’de kranial sinir tutulumu vakaların %45-75’ini oluşturur. En çok etkilenen sinir n. facialis olup, bunu ekstraoküler kaslara giden sinirler takip eder. Tüm kranial sinirler içinde en nadir tutulanı 12. kranial sinir olup, literatürde bugüne kadar çok az sayıda hipoglossal siniri tutan GBS vakası tanımlanmıştır. Olgu: 34 yaşında kadın hasta, sağ ayağında başlayan, günler içinde sağ kola, sol vücut yarısına ilerleyen uyuşma ve güçsüzlük, yutmada güçlük, dilde kayma yakınması ile başvurdu. Nörolojik muayenede hastanın dili dışarıdayken sola deviye oluyordu. Kas güçleri sol üst ekstremite 2/5, bilateral ayak dorsifleksiyonunda 3/5’ti. Dört ekstremitede DTR’ler alınamıyordu. Yapılan kan ve idrar tetkiklerinde kayda değer özellik izlenmedi. BOS incelemesinde hafif protein artışı saptandı, hücre görülmedi. Kranial ve spinal MR incelemelerinde patoloji saptanmadı. EMG sonucu akut motor sensöriyel aksonal nöropati ile uyumlu saptandı. GBS tanısı koyulan hastaya intravenöz immunglobulin (IVIG) başlandı. 2 günlük tedavi sonrasında kanda kreatinin progresyonu olması nedenli IVIG kesilerek, plazmafereze geçildi. 7 günlük plazmaferez sonucunda hastanın 12. kranial sinir paralizisinde iyileşme gözlenmedi. Tartışma: Guillan Barré Sendromunda 12. kranial tutulumu çok nadir olarak tanımlanmıştır. Burada 12. kranial sinir tutulumu ve asimetrik quadriparezi ile giden ve GBS tanısı koyduğumuz olgu, atipik seyri nedeni sunuldu ve bu olgumuz eşliğinde kranial sinir tutulumuyla giden GBS olguları ve tanıda yaşanabilecek zorluklar literatür bilgileri ile gözden geçirildi.