55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA KANSER OLGULARININ GÖRÜLME SIKLIĞININ UYGUN KONTROL GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI, MULTİPL SKLEROZ VE KANSER İLİŞKİSİNİ ETKİLEYEBİLECEK DİĞER FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
EGEMEN YILDIZ 2 YASEMİN EKİM 1 ASLI TUNCER 1 RANA KARABUDAK 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
2- YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ
 
Amaç:

İmmün sistem hem MS hem de kanser için önemli rol oynamaktadır. MS gibi otoimmün hastalıklarda kanser riskinin değişebileceği beklenebilir. MS hastalarındaki kanser insidansı ve prevalansı üzerine birçok çalışma yapılmıştır ancak bu çalışmalarda, genel olarak kanserin ve kanser alt tiplerinin görece riski ile ilgili risk faktörlerine yeterince değinilmemiştir. Bu çalışmanın amacı, MS hastalarının kanser riski oranını değerlendirmeye yöneliktir. Çalışmada toplumdaki uygun yaş grubu kadın ve erkek popülayonu karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada, hastalık modifiye edici tedavilerin tipleri ve bunların kullanım süresi, sigara ve alkol kullanım süresi, vücut kitle endeksi, fiziksel inaktivite, sosyoekonomik durum, hastalığın seyri gibi sonuçları etkileyecek faktörler de dikkate alınmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Son 10 yıl içerisinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi MS Ünitesi ve MS polikliniğine başvuran MS tanılı ve uygun kriterlere sahip hastalardan; onam alındıktan sonra yaşam boyunca kanser teşhisi alıp almadıklarının, aldılarsa kanser tiplerinin, teşhis yıllarının, aile kanser öyküsünün, yaşam tarzı (sigara, alkol kullanımı, boy, kilo, fiziksel aktivite durumu, gelir durumu) gibi bilgilerin yer aldığı bir anket formunu telefon görüşmesinde cevaplamaları istendi.

Bulgular:

Devam etmekte olan çalışmamızda 337 si kadın ve 152 si erkek olmak üzere 489 hasta taranmıştır. Hasta grubun yaş ortalaması 37,03 tür. Şu ana kadar elde edilen verilerde; MS hastalarındaki kanser risk oranının toplumdaki popülasyon ile karşılaştırıldığında potansiyel farklıları barındırdığı ve risk faktörlerinin de bu farklılıkları değerlendirmede önemli olabileceği tespit edilmiştir.

Sonuç:

Daha fazla hastaya ulaşılıp verilerin güçlendirilmesi ve ulusal MS veri tabanı oluşturmak için öncü olması amaçlanan çalışmanın 489 hastalık ilk verileri sunulacaktır.