55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GENÇ İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİ
DİDEM EROL 1 SİBEL GAZİOĞLU 2

1- ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2- KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Bu araştırmanın amacı genç iskemik inme hastalarında görülen risk faktörlerini ve etiyolojileri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem:

İskemik inme tanısı konulan 55 yaş altındaki 405 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, özgeçmiş, risk faktörleri, tanı anındaki NIHSS skoru ve TOAST sınıflandırması kaydedildi. Bu veriler birbiri arasında alt gruplar oluşturularak analiz edildi.

Bulgular:

Hastaların ortalama yaşı 42.5±8.86 yıldı. 227 (%56) erkek hasta ve 178 (%44) kadın hasta arasında yaş ortalaması açısından fark gözlenmezken, 45-55 yaş arasında ise erkek hasta oranı (%64.1) kadınlara (%35.9) göre anlamlı yüksekti (p=0.002). En sık risk faktörleri hipertansiyon (37.5%), hiperlipidemi (35.6%), sigara kullanımı (35.6%) ve karotis arter stenozu (23.5%) olarak saptandı. En sık iskemik inme alt grubu nedeni bilinmeyenler (%40,5) ve 2. sıklıkta diğer nedenler (%26.7) idi. Diğer nedenler grubunda hematolojik risk faktörlerinin (%18) yanı sıra vaskülitler (%6.4) ve diseksiyonlar (%5.1) en sık nedenlerdi. Erkeklerde sigara, alkol kullanımı, karotis darlığı ve aile öyküsü kadın hastalara göre anlamlı yüksek iken (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p=0.011, p=0.028), migren kadın hastalarda daha sıktı (p=0002). Hipertansiyon, hiperlipidemi, diyabetes mellitus, AF ve karotis darlığı 45-55 yaş grubunda 18-44 yaş grubuna göre anlamlı olarak daha sıktı (sırasıyla p<0,001, p=0,043, p<0.01, p<0.01 ve p<0.01).

Sonuç:

Bu çalışma genç erişkinlerde iskemik inmelerin etiyolojisini ve risk faktörlerini ortaya koymaktadır. Klasik vasküler risk faktörlerinin genç iskemik inmeli hastalarda da sık görüldüğü saptanmış olup, hematolojik hastalıklar, vaskülitler ve diseksiyonlar gibi diğer risk faktörleri de sık görülen nedenler olup etiyolojik araştırmada akılda tutulmalıdır. Ayrıca özellikle genç erkek hastalarda sigara ve alkol kullanımının daha sık saptanması bu konuda koruyucu önlemlerin artırılması gerektiğini göstermektedir.