55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROBRUSELLOZUN NADİR BİR KLİNİK PREZENTASYONU: PSÖDOTÜMÖR SEREBRİ
ECE GÖK DURSUN 1 ÖZGE BERNA GÜLTEKİN 1 IŞIN ÜNAL ÇEVİK 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ , NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI , ANKARA , TÜRKİYE
 
Olgu:

GİRİŞ : Brusella, zoonotik enfeksiyonlardan biridir ve Türkiye endemiktir. Nörobruselloz sıklıkla menenjit, ensefalit, meningoensefalit, beyin absesi, myelit, kraniyal sinir paralizleri, optik nörit, radikülit ve nörit şeklinde prezente olabilir. Psödotümör serebri şeklinde prezentasyonu ise çok nadirdir. OLGU : 25 yaşındaki erkek hasta, sol frontal bölgede belirgin zonklayıcı karakterde başağrısı ve diplopi şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenede göz hareketleri normaldi. Göz dibinde bilateral papil stazı saptandı. Beyin MRG’de bilateral posterior skleral düzleşme, optik sinir kılıflarında BOS mesafesinde artış izlendi. Kontrast tutulumu yoktu. Beyin MR venografisi normaldi. Hastaya psödotümör serebri (PTCS) ön tanısı ile yapılan lomber ponksiyonda açılış basıncı 250 mm/BOS olarak saptandı. BOS proteini: 253.97 mg/dL (> 40mg/dl), BOS glukozu: 32 mg/dL, eş zamanlı serum glukozu: 93 mg /dL olarak ölçüldü. BOS da pleositoz mevcuttu. Brusella agglütinasyonu (BOS) pozitif, brusella agglütinasyonu (serum) 1/320 titrede pozitifti. Nörobruselloz tanısıyla 2x100mg doksisiklin, 1x600 mg rifampisin, 2x2 gr seftriakson ve asetozalamid 3x250 mg başlandı. Baş ağrısı ve diplopi şikayetleri düzeldi.Tedavinin 15.gününde yapılan LP’ de BOS proteini 142.6 mg /dL ,BOS glukozu 36 mg/dL , eş zamanlı serum glukozu 107 mg/dL olarak ölçüldü, pleositoz izlenmedi. Üçlü antibiyotik tedavisi 38 gün devam edilen hasta oral 1x200 mg doksisiklin, 1x900 mg rifampisin ile taburcu edildi. TARTIŞMA : Brusella’ya bağlı sinir sistemi tutulumu akut/kronik menenjit,meningoensefalit, beyin abseleri,miyelit, kraniyel sinir paralizileri şeklinde olabilmekle beraber, izole PTCS vakaları literatürde çok nadir tanımlanmıştır. PTCS vakalarında etiyolojiye yönelik, beyin görüntüleme, kan tetkikleri ve BOS basınç ölçümü yanında diğer BOS incelemelerinin de detaylı yapılmasının hayati önemi vardır. Nörobrucelloz erken tanı ve tedavi edilmezse morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir.