55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ HASTASINDA FİNGOLİMOD KULLANIMI ALTINDA GELİŞEN TÜBERKÜLOZ MENENJİT OLGUSU
GÖKÇEN KARAHAN 1 MESRURE KÖSEOĞLU 1 RABİA GÖKÇEN GÖZÜBATIK ÇELİK 1 AYHAN KÖKSAL 1 MURAT KÜRTÜNCÜ 2

1- BAKIRKÖY PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: Fingolimod RRMS tedavisinde kullanılan bir oral sfingozin 1- fosfat analoğu olup ana mekanizması lenfositlerin sekonder lenfoid dokudan periferik dolaşıma geçişini önlemek üzerine kuruludur. % 80lere varan rölatif lenfopeni etkisine rağmen klinik çalışmalarda enfeksiyon riskinde anlamlı artış saptanmamıştır. Varisella-zoster, herpes simpleks virüs ve kriptokoklara bağlı birkaç olgu bildirimi olup literatürde mycobacterium tuberculosis enfeksiyonuna ilişkin kayıt bulunmamaktadır. OLGU: 34 yaşında kadın 2 aydır olan ateş, gece terlemesi sikayetlerine son 1 gündür eklenen kafa karışıklığı ile acil servise başvurdu. 8 yıldır MS tanısı olan ve 1 yıldır fingolimod altında ataksız olan hasta nörolojik muayenede sözel uyaranla göz açabiliyor, emir almıyor,verbal iletişime girmiyordu. Ense sertliği saptanan hastanın sağ alt ekstremite kas gücü 4/5 (ağrılı uyaranla) ,DTR si global canlı,patolojik refleks bilateral pozitifti. Kontrastlı Beyin MR’ ında periventriküler alanda, korona radiata düzeyinde ayrıca perikallozal alanda T2/FLAIR’de kontrastlanmayan hiperintens ovoid lezyonlar izlendi. WBC’si 12.6, lenfosit mutlak değeri % 4.6 oranında 0.58 olarak saptandı.BOS analizinde 40 lenfosit, protein 102 mg/dL ve glukoz 38/109 mg/ dL bulundu. BOS’da Mycobacterium Tuberculosis DNA- PCR sonucu pozitif saptandı. Tüberküloz meningoensefalit tanısıyla 4’lü antitüberküloz tedavi başlandı.Tedavinin 5. gününde kliniği düzelen hastanın kontrol DNA PCR sonucu negatif izlendi. Fingolimod tedavisi kesilen hasta poliklinik takibine alındı. SONUÇ: Bildiğimiz kadarıyla vakamız literatürde tanımlanan fingolimod terapisi altında ilk tüberküloz menenjit olgusudur. Önceki çalışmalar tedaviyle aşı etkinliğinde azalma olabileceğine dair uyarıları gündeme getirse de enfeksiyona ya da reaktivasyonuna dair kanıt bulunmamaktadır. Bu bulgularla tedaviye başlamadan önce rutin tarama düşünülebilir.