55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTASINDA BAŞAĞRISIZ İDİYOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON
EMİNE MEŞE 1 MESUT BEK 1 ESRA ÖZOĞUL 1 GÜNEŞ SEDA ALBAYRAK 1 SİBEL ÇAKMAK YILMAZ 1 MEHMET HAMAMCI 1

1- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD, YOZGAT, TÜRKİYE
 
Olgu:

Giriş: İdiyopatik intrakranial hipertansiyon (İİH) veya psödotümör cerebri (PTS), sekonder bir nedene bağlı olmayan kafa içi basınç artışıdır. İİH hastalarında kafa içi basıncının artmasına bağlı olarak en sık görülen semptom baş ağrısıdır. Buna rağmen baş ağrısı İİH tanısı koymak için şart değildir. Bu yazıda, bir olgu aracılığıyla baş ağrısız İİH hastalığı ve uyarıcı işaretlerinin vurgulanması planlanmıştır. Vaka: 31 yaşında kadın hasta bulanık görme şikayeti ile tarafımıza yönlendirildi. Olgunun bulanık görme şikayeti sol gözde daha belirgin olmak üzere her iki gözde mevcuttu. Bu şikayetine ek olarak baş ağrısı, kulak çınlaması tariflemiyordu. Özgeçmişinde ailesel Akdeniz ateşi hastalığı mevcuttu. Hastanın beden kitle indeksi 31,1 kg / metrekare idi. Nörolojik muayenede bilateral optik disk sınırları silikliği dışında patolojik bulgu yoktu. Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) de parsiyel empty sella dışında bulgu olmayıp Beyin MR Anjiyografi ve Beyin MR Venografi normal saptandı. Yapılan görme alanında sol gözde periferik konsantrik daralma gözlendi. Hastaya yapılan lomber ponksiyonda beyin omurilik sıvısı (BOS) açılış basıncı 360 mm/H2O saptandı. Hastaya Asetozalamid 3x250 mg başlandı. Nöroloji polikliniğinde yapılan iki hafta sonraki kontrolünde şikayetlerinde azalma ve görme alanında düzelme tespit edildi. Sonuç: İİH’daki klasik semptomlardan olan baş ağrısı her hastada görülmeyebilir. Ayrıca, literatürde baş ağrısız İİH hastalığını genelde zayıf erkek hastalarda görüldüğü bildirilmiştir. Bu yüzden baş ağrısının eşlik etmediği Ailesel Akdeniz Ateşi ve İİH birlikteliği olan obez bayan olgu güzel bir örnek olarak kabul edilebilir.