55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BEYİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE HİPERİNTESİTE TESPİT EDİLEN MİGREN HASTALARINDA KOGNİTİF ETKİLENME VAR MI?
MEHMET HAMAMCI 1

1- YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ AD, YOZGAT, TÜRKİYE
 
Amaç:

Normal popülasyon ile karşılaştırıldığında migren hastalarında beyaz cevher hiperintensiteleri daha sık görülmekle birlikte bu lezyonların patofizyolojisi net olarak bilinmemektedir. Bu lezyonların migren atakları ile indüklenen serebral hipoperfüzyonun indirekt bir göstergesi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada migren tanısı olan beyin MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) de hiperintesinte saptanan hastaların bilişsel işlevleri değerlendirerek hiperintensite ve kognisyon arasında ilişki olup olmadığını saptamak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu kesitsel çalışmaya beyin MRG’de hiperintensite tespit edilen 30 epizodik migren hastası, beyin MRG’de hiperintensite saptanmayan 30 epizodik migren hastası ve 30 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Beck Anksiyete Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği, bilişsel işlevleri değerlendirmek için Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MOBİD), Sayı Menzili Testi ve Stroop renk sözcük interferans testleri uygulanmıştır.

Bulgular:

Yaş ortalamaları, kontrol grubunun 38,07±10,54, beyin MRG’de hiperintensite tespit edilen migren hastalarının 38,57±7,04, beyin MRG’de beyaz hiperintensite saptanmayan migren hastalarının 37,47±8,52 idi. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (sırasıyla: p=0,879; p 721). MRG’de hiperintensite tespit edilen hastaların MOBİD alt bileşenlerinden yönetici işlevler, dikkat, soyut düşünme ve gecikmeli hatırlama değerleri kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Gruplara göre Sayı Menzili test sonuçları karşılaştırıldığında toplam sayı menzili değerleri MRG’de hiperintensite tespit edilen hastalarda daha kötü bulundu. MRG’de hiperintensite tespit edilen migren grubunda Stroop 5 süresi kontrol grubuna göre daha yüksekti.

Sonuç:

Bu çalışmanın sonuçları, MRG’de hiperintensite tespit edilen migren hastalarının bilişsel işlevlerinin sağlıklı kontrollere göre daha bozuk olabileceğine işaret etmekte olup bu alanda yapılacak ileri çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşündürmektedir.