55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBELLAR İSKEMİK İNME OLGUSUNDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ DENEYİMİ
AYŞEGÜL DEMİR 1 FETTAH EREN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, KONYA
 
Olgu:

Hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT), kapalı bir ortamda atmosferden daha yüksek basınçta %100 oksijenin solutulması prensibine dayanır. Bu tedavi başlangıçta dalgıçlarda dekompresyon hastalığında kullanılırken, günümüzde karbonmonoksit zehirlenmelerinin, termal yanıkların, gecikmiş radyasyon hasarının ve osteomiyelitlerin tedavisinde de kullanılmaktadır. Travmatik beyin hasarı, serebral palsi ve inme de kullanılabileceği düşünülmekte ancak bu konudaki kontrollü klinik çalışmalar yetersizdir. Yetmiş dokuz yaşında erkek hasta, sekiz saat önce başlayan sağ gözde ani görme kaybı, denge bozukluğu ve baş dönmesi yakınması ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon, diyabetes mellitus ve koroner arter hastalığı vardı. Nörolojik muayenesinde bilinci açık idi. Pupil ışık cevabı normaldi. Sağ gözde total görme kaybı vardı. Solda dismetri ve ataksi saptandı. Beyin difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de sol serebellum ve sağ oksipital bölgelerde hiperintensite, görünüşteki difüzyon katsayısı (ADC) haritalamasında bu alanlarda hipointensite belirlendi. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile intraserebral hemoraji olmadığı görüldü. Oftalmolojik ve vasküler incelemede, sağ retinal arter tıkanıklığı tespit edildi. İnmeden bir gün sonra HBOT başlandı. Tedavinin üçüncü günü nörolojik muayene bulgularında ve total görme kaybında düzelme olduğu görüldü. 15 gün sonra serebellar bulgular tamamen düzeldi. HBOT’de amaç, iskemik serebral alanlarda artmış oksijenizasyonla birlikte sekonder doku hasarını azaltmaktır. Ancak bu tedavinin etkinliği ile ilgili veriler yetersizdir. Bu olgu ile birlikte serebellar iskemik inmede HBOT’nin etkili olabileceği ve kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır.