55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
CİNSEL AKTİVİTE İLİŞKİLİ BEYİN SAPI İSKEMİK İNME OLGUSU
AYŞEGÜL DEMİR 1 FETTAH EREN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ, KONYA
 
Olgu:

İskemik inme etiyolojisindeki uzun dönem risk faktörleri üzerine oldukça fazla sayıda çalışma vardır. Ancak akut risk faktörleri hakkındaki veriler kısıtlıdır. Negatif duygulanım, öfke, bağırma, ıkınma, öksürme ve gülme bunlardan bazılarıdır. Seksüel aktivite ise küçük vaka gruplarında tanımlanmış ve iskemik inmede sık rastlanmayan akut risk faktörlerinden biridir. Otuz beş yaşında erkek hasta, altı saat önce başlayan baş dönmesi, yutma güçlüğü ve denge kaybı yakınması ile acil servise getirildi. Özgeçmişinde sistemik hastalık öyküsü, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı yoktu. Nörolojik muayenesinde bilinci uykuya meyilli idi. Pupil ışık cevabı normaldi. Sol gözün daha dilate olduğu anizokorisi vardı. Bilateral vertikal nistagmus ve sağ hemihipoestezi saptandı. Babinski belirtisi sağda pozitif olarak bulundu. Beyin difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de mezensefalon sol yarımında ve ponsta hiperintensite, görünüşteki difüzyon katsayısı (ADC) haritalamasında bu alanlarda hipointensite belirlendi. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile intraserebral hemoraji olmadığı görüldü. Etiyolojik değerlendirmede kardiyak, vasküler, genetik ve hematolojik risk faktörü saptanmadı. İnme anı hakkında tekrar görüşüldüğünde, semptomların cinsel ilişki sırasında akut olarak başladığı öğrenildi. Mevcut klinik durumun cinsel aktivite ile ilişkili olabileceği düşünüldü. İskemik inme, multifaktöriyel etiyolojiye sahip kompleks bir hastalıktır. Hastaların %30’u kriptojenik inme olup herhangi bir risk etmeni tespit edilmemektedir. Bunların önemli bir kısmı genç yaştadır ve bu hastalarda akut risk faktörleri de etiyolojide önemli bir yere sahiptir. Bu risk faktörlerinden birinin de cinsel aktivite olduğu unutulmamalıdır.