55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
GENÇ İNME KLİNİĞİ İLE GELEN KAROTİS ARTER DİSEKSİYONUNA ENDOVASKÜLER GİRİŞİM OLGU SUNUMU
CİHAT ÖZGÜNCÜ 1 ŞAZİYE MELİKE IŞIK 1 SÜEDA ECEM YILMAZ 1 GÖZDE ÖNGÜN 1 SEVDE TEKNECİ 1 GÖKHAN ÖZDEMİR 1

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Giriş Diseksiyon, arter duvarındaki yırtılma sonucu damar bütünlüğünün bozulması, damar duvarını oluşturan tabakalar arasında kan birikmesi olayıdır. Servikal internal karotis arter diseksiyonları en sık görülen tiptir ve ilk inmelerin %2,5’ini oluşturur. Klasik üçlemesi aynı tarafta baş ağrısı, yüz ve boyun ağrısı ve parsiyel horner sendromudur. Saatler veya günler sonra serebral iskemi gelişebilir. Olgumuzda, kuvvet kaybı ve hemihipoestezi kliniğiyle gelen serebral iskemik inme vakasında kateter anjiyografi sırasında tespit edilen karotis arter diseksiyonu olgusuna müdahaleden bahsedilecektir. Olgu Bilinen hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan 18 yaşında kadın hasta, 2 gün önce ani başlayan sağ taraflı kuvvet kaybı şikayetiyle geldi. Yapılan muayenesinde sağ taraflı 4+/5 kas kuvveti, ve sağ hemihipoestezisi mevcuttu. Difüzyon MR görüntülemede sol kapsula interna bölgesinde 1cm çaplı ADC karşılığı bulunan difüzyon kısıtlaması izlenmekteydi. DSA yapılmak üzere anjiyografi laboratuvarına alındı. Sol ICA proksimalinde diseksiyon ve oklüzyonla beraber geç fazda petrozal segmentte dolum izlenmekteydi. Predilatasyon sonrası distal segmente 8-6-40mm self-extandible stent açıldı. Daha sonra distal segment stenti içine alacak şekilde ikinci bir 8-6-40mm stent yerleştirilerek rekanalizasyon sağlandı. Asetilsalisilik Asit 300mg 1x1 ve klopidogrel 75mg 1x1 tedavisi başlandı. Hasta nöroloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Tartışma Bildirilen farklı olgu sunumlarında travmatik veya spontan gelişen ve iskemik inmeye sebep olan diseksiyonlarda medikal tedaviyle sonuç alınabildiği gibi, endovasküler girişim yoluyla da başarı sağlandığı belirtilmiştir. Biz de vakamızda endovasküler stentleme yoluyla karotid artere müdahalede bulunduk, herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan rekanalizasyon sağladık. Medikal tedaviyle hastanın taburculuğunu planladık. Sonuç Özellikle genç hastalarda enfarkt etyolojisinde diseksiyonların önemli bir yer tuttuğunu bilmek önemlidir. Hastaların klinik durumuna göre farklı tedavi seçenekleri göz önünde bulundurularak en uygun yaklaşımın uygulamaya konması gerekir. Medikal tedavi kullanılabileceği gibi uygun vakalarda endovasküler girişim hatta cerrahi tedavi seçenekleri de mevcuttur. Ancak etkinlik ve yan etki birlikte değerlendirildiğinde endovasküler girişim günümüzde giderek daha fazla kullanıma girmektedir.