55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ATAKSİK PARANOPLASTİK SENDROM OLGUSU
TUĞÇE AKÇADAĞ 1 İNAN ÖZDEMİR 1 FATMA KÜÇÜK 2 SEMAİ BEK 1 GÜLNİHAL KUTLU 1

1- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: Paraneoplastik nörolojik sendromlar (PNS) sinir sisteminin farklı bölümlerini immünolojik yollardan etkileyerek ortaya çıkan hastalık durumu olup aşikar kanser tanısı almadan yıllar öncesinde başlayabilir. Onkonöronal antikorların varlığı, tümör tespiti tanıyı desteklemekle birlikte her zaman saptanmayabilir. Burada CV2, SOX1 ve Anti-Hu (+) olan bir Akciğer CA + PNS olgusu sunulmuştur. Olgu: 50 yaş,kadın. İki aydır denge bozukluğu, solda pitoz ve 6 kg zayıflama yakınmalarıyla müracaat etti. Nörolojik muayenede E3M5V5, solda pupilin 1/3 ünü örten pitoz ve altta belirgin 4/5 kuadriparezisi mevcuttu. Öyküsünde tirotoksikoz ve son 1 haftadır antidepresan kullanımı mevcuttu. Kan,idrar, BOS rutin ve sitolojik incelemede yalnızca protein 63.4 mg/dl ve 21 BK (%76.2 MN). Yatışının 3. gününde her yöne bakışta HFBY yüksek amplitüt ve frekanslı nistagmusu gelişti. Rutin EEG ve EMG normaldi. Beyin MR görüntülemede sol hipokampusta sağa göre sinyal artımı mevcuttu. PNS öntanısıyla istenen tümör belirteçleri, boyun - toraks - batın tomografisi, meme - tiroid usgsinde bilateral boyun bölgelerinde reaktif görünümde lenf nodları, toraks solda hiler lokalizasyonda segmental bronşlara invaze, bronşial yapıları daraltmış, pulmoner arter, veni sarmış 65x44x86 mm kitle lezyonu, lezyon distalinde ve superiorunda başka lezyonlar izlenerek bu bulgular öncelikle malignitenin yayılımı lehine değerlendirilmiştir. Solda paratrakeal alanda metastaz şüpheli lenf nodu raporlandı. Paraneoplazi panelinde CV2, SOX1 ve anti Hu antikorları pozitif bulundu. Sonuç: Hızlı gelişen nörolojik defisiti olan hastalarda malignite sorgulanmalı, paraneoplastik sendrom akılda bulundurularak gerekli tetkik ve tedaviler yapılmalıdır.