55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR NONKETOTİK HİPERGLİSEMİ İLE İLİŞKİLİ KORE OLGUSU
GÜLŞAH ZORGÖR 1 SERAP RUKEN TEKER 1 FULYA EREN 1 AYSUN SOYSAL 1

1- PROF.DR.MAZHAR OSMAN BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Hemikore zayıf glisemik kontrolü olan genelde ileri yaş hastalarda görülen nonketotik hiperosmolar gliseminin nadir bir komplikasyonudur. Kontrastsız BT ve T1 ağırlıklı görüntülerde bazal ganglionlarda karakteristik hiperintensite görülür.   OLGU: 71 yaş, kadın hasta sağ kolunda 2 gün önce ani başlayan ve zaman içinde artan koreiform hareketlerle acil servise başvurdu. Özgeçmişinde 20 yıl önce tanısı konan Diabetes Mellitus(DM) vardı. DM’ye yönelik takibi olmadığı gibi düzenli bir oral antidiyabetik ya da insülin kullanımı mevcut değildi. Nörolojik muayenesinde sağ üst ekstremitedeki koreiform hareketi dışında postural instabilite,ataksi, myoklonus, dizartri ve kas güçsüzlüğü gibi herhangi bir patoloji yoktu. Rastgele bakılan kan şekeri 402 idi. ALT 58, AST 69 , böbrek fonksiyon testleri ve tam kan sayımı normaldi. HbA1c: %14 olup , arter kan gazında asidoz, idrarda keton yoktu. Transtorasik ekokardiyografisinde patoloji saptanmadı. Kontrastsız beyin BT’de sol putamende hiperdensite ve beyin MR’da aynı anatomik bölgede T1 ağırlıklı kesitlerde hiperintensite görüldü. Kan şekeri kontrolü için insülin, parenteral hidrasyon ve hareket bozukluğu için haloperidol başlandı. Yatışının 1. Haftasında korede bir miktar gerileme görüldü ve kan şekerleri kontrol altına alındı. 2 ay sonra tekrar değerlendirilen hastanın koreiform hareketleri tamamen yok olmuştu. Beyin BT ve MR’ında sol putamendeki sinyal artışı yok olmuştu.   TARTIŞMA: Hemikore, glisemik kontrolü bozuk olan ileri yaş hastalarda ortaya çıkan nonketotik hipergliseminin nadir bir komplikasyonudur.Kore mekanizmasını açıklamak için bazal gangliyonlardaki vasküler yetmezliğe bağlı geçici iskemiye ve bazal ganglionlarda serebral metabolizmanın anaerobik yolağa kayması ile oluşan metabolik asidoz sonucunda GABA ve asetilkolin düzeylerinde düşme ile bazal gangliyon disfonksiyonuna bağlı dopaminerjik aşırı duyarlılık gibi çeşitli hipotezler öner sürülmüştür. İyi glisemik kontrol ile çoğu vakada kore iyileşip BT ve MR’da görülen bazal gangliyon sinyal artışları normale dönmektedir.