55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI GELİŞEN DİL FELCİ: OLGU SUNUMU NEDENİ İMMUN SUPRESİF TEDAVİ OLABİLİR Mİ?
IŞIL YAZICI GENÇDAL 1 GENCO GENÇDAL 2 HATİCE HALE TÜZÜN 3 MEHMET MELİH ÇİÇEK 4 MEHMET ALİ AKALIN 3 KAMİL YALÇIN POLAT 5

1- BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2- ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, ORGAN NAKİL MERKEZİ, GASTROENTEROLOJİ KLİNİĞİ
3- ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
4- ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ
5- ÖZEL MEMORİAL BAHÇELİEVLER HASTANESİ ORGAN NAKİL MERKEZİ, GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Olgu: Hepatit B’ye bağlı siroz nedeniyle 5 gün önce karaciğer nakli yapılan 54 yaşında erkek hasta yaklaşık 24 saatte yerleşen konuşma kaybı ve yutma güçlüğü nedeniyle konsülte edildi. Hastanın 2 gündür takrolimus tedavisi aldiğı öğrenildi. Fizik muayenesinde dil ödemli görünümde idi. Nörolojik muayenesinde mental muayenesi normaldi. Dil hareketleri kayıp idi. Dilde fasikülasyon görülmedi. Diğer kranyal sinir muayeneleri ve kranyal refleksler normaldi. Taraflara ait parezi, duyu kusuru, serebellar bulgu saptanmadı. Larinks muayenesinde ses telleri ve yumuşak damak hareketleri simetrik ve normaldi. Beyin manyetik rezonans görüntülemesinde (MRG) iki taraflı korona radiata, globus pallidus, sentrum semiovalede kronik dönemle uyumlu enfarktlar ve hepatolentiküler dejenerasyon izlendi. Servikal MRG, karotis ve vertebral arterlerin doppler ultrasonografik incelemesi normaldi. EMG ile hem dil hem de periferik incelemesinde denervasyon saptanmadı. Repetetif uyaranla dekrement yoktu. Diğer elektrofizyolojik bulgular normaldi.Takrolimus kesilip siklosporin tedavisine geçilmesinin ardından günler içinde dil ödemi geriledi. Dil hareketleri ve konuşma, yutma güçlüğünde iyileşme gözlendi. Sonuç: Izole dil felci diğer kranyal nöropatilerle karşılaştırıldığında oldukça nadir görülür. Hastamızda uzun süren ameliyatlardan sonra entübasyona sekonder gelişen hipoglossal sinir felci veya larinks ödemi KBB muayenesi ve EMG’nin normal olması ile dışlandı.MRG’ da saptanan kronik dönemle uyumlu lezyonlar hastadaki bulguları açıklamıyordu. Immun supresan kullanımı dışında etyolojik neden saptanamayan olgumuzu literatür eşliğinde tartışmak istedik. Anahtar kelimeler: dil felci, karaciğer nakli, immun supresif tedavi