55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MULTİPL SKLEROZ'DA İNTERFERON BETA TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ KARACİĞER ENZİM YÜKSEKLİĞİ : İKİ OLGU SUNUMU
NURAY BİLGE 1 MEHMET NURİ KOÇAK 1 RECEP YEVGİ 1 MUSTAFA CEYLAN 1 ESİN GÖĞEBAKAN 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM
 
Olgu:

Giriş: Multipl Skleroz (MS) tedavisinde IFN kullanımı ile hafif düzeyde karaciğer enzimlerinin yükselmesi sıkça görülmektedir, çoğu kez asemptomatik ve geçicidir. Normalin 5 katının üzerine çıktığında ilaç kesilir, enzim düzeylerinin normale dönmesi beklenir. Yakın zamanda İNF tedavisi kullanırken KCFT yükselmesi ile karşılaştığımız iki MS olgusunu sunmak istedik Olgu 1: 38 yaşında erkek hasta, kliniğimizde MS tanısı ile İNF beta 1a (sık enjeksiyon) tedavisine başlandıktan bir ay sonra tüm vücutta yaygın döküntü ve kaşıntı şikayetleriyle acil servise başvurusu ile karaciğer enzim yüksekliği (AST: 356, ALT:576, LDH:472 GGT:150 ) saptanması üzerine yatırıldı, IFN tedavisi stoplandı. Öyküsünde farklı bir ilaç yada bitkisel tedavi kullanımı tariflemiyordu. Takiplerinde karaciğer enzimleri düşmeye başladı ve gastroentroloji kliniğince değerlendirildi. Hepatit markırları, TORCH paneli, otoimmun paneli, batın USG normaldi. Bir aylık izleminden sonra karaciğer enzimleri normal sınırlara gelen hastaya Glatriamer asetat 40 mg sc tedavisi başlandı ve 1 yıllık takibinde KCFT yükselmedi, yeni atak izlenmedi. Olgu 2: 21 yaşında kadın hasta kliniğimizde MS tanısı ile İFN beta 1b tedavisi başlandıktan yaklaşık bir ay sonra yüzde döküntü ve bulantı-kusma şikayetleri başlamış. Nöroloji polikliniğine başvuran hasta kliniğimize yatırıldı hastanın kan tetkiklerde ALT:1078, AST:565, GGT:205, LDH:387 ALP:154 T.BİL: 1,64 D.BİL:0,68 saptanması üzerine İNF beta 1b tedavisi stoplandı, gastroenteroloji kliniğine devredildi.Farklı bir ilaç kullanımı yoktu. Etyolojiye yönelik istenen batın USG, batın MRG hepatit markırları, otoimmün panel, TORCH paneli tetkiklerinde karaciğer enzim yüksekliğini açıklayacak ek bir patoloji saptanmadı. İki aylık izleminden sonra KCFT değerleri gerileyince Glatriamer asetat 40 mg sc tedavisine geçildi, 18 aylık takibi sonucu KCFT değerleri normaldi, yeni atağı olmadı. Sonuç: MS hastalarında INF beta kullanımına bağlı karaciğer enzimlerinde artış olabileceğinden kan tetkikleri ile kontrol edilmeli ve gereklilik halinde ilaç kesilmelidir.