55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDİYOPATİK SİYATİK NÖROPATİ: OLGU SUNUMU
BERİN İNAN 1 CAN EBRU BEKİRCAN-KURT 1 ONUR AKÇA 2 ERSİN TAN 1

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
2- İNTEGRA TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ, ANKARA
 
Olgu:

Giriş: Siyatik nöropati, alt ekstremitenin en sık görülen nöropatilerinden biridir.Travma, cerrahi, enjeksiyonlar, vasküler olaylar ya da tümörler siyatik nöropatiye neden olabilmektedir.İdiyopatik vakalar ise tüm siyatik nöropatilerin %6-10’unu oluşturmaktadır. Vaka: On dokuz yaşında erkek hasta viral üst solunum yolu enfeksiyonundan 3 ay sonra başlayıp, 2 yıldır süregelen sol kalça ve uyluk bölgesinde ağrı, solda düşük ayak yakınmasıyla başvurdu. Nörolojik muayenesinde solda diz fleksiyonu, ayak eversiyonu ve inversiyonu 4/5 (MRC motor skalasına göre), ayak dorsifleksiyonu 1/5 kuvvetindeydi. Sol bacak laterali ve ayak dorsumunda hipoestezisi vardı,solda aşil refleksi alınmıyordu.Elektrofizyolojik inceleme; sol siyatik sinirin tüm dallarında ağır ve kronik akson kaybı ile karakterize, proksimal yerleşimli lezyonuyla uyumluydu.Manyetik rezonans incelemede de sol siyatik sinirde lumbal ve sakral sinir köklerinden başlayarak popliteal fossa 10 cm distaline kadar uzanan yaygın kalınlaşma ve yoğun kontrast tutulumu izlendi. Sinire bası yapan ya da siniri infiltre eden herhangi bir patoloji izlenmedi.Viral enfeksiyonun tetiklediği immün sürecin nöropati gelişimine yol açmış olabileceği düşünüldü.Siyatik sinirin ödemli ve inflame görünümü nedeniyle 6 ay oral metilprednizolon tedavisi ve takiben intravenöz immunoglobulin tedavisi uygulandı.Tekrarlanan elektrofizyolojik incelemede minimal derecede reinnervasyon ile karakterize bir iyileşme gözlendi, klinik düzelme de minimal düzeydeydi. Tartışma: Siyatik nöropatinin en sık klinik prezentasyonlarından biri düşük ayaktır.Düşük ayak pek çok klinik sendromla ilişkili olabileceğinden, klinik ve muayene bulgularının yanı sıra elektrofizyolojik incelemeler ve görüntüleme yöntemleri de ayırıcı tanıda önem kazanmaktadır.Tedavide varsa altta yatan nedenin tedavisi, immün ve destekleyici tedaviler, fizik tedavi uygulamaları yararlı olabilmektedir.Elektrofizyolojik incelemeleri ve demonstratif MR görüntüleriyle sunduğumuz bu vakada immün tedavinin geç dönemde başlanmış olmasının, iyileşme sürecini olumsuz etkilemiş olduğu düşünülmüştür.