55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MS, SLE VE ROMATOİD ARTRİT BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR BİR OLGU SUNUMU
NURAY BİLGE 1 FATMA ŞİMŞEK 1 NAZIM KIZILDAĞ 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ERZURUM
 
Olgu:

Giriş: Multipl Skleroz (MS), santral sinir sisteminin sisteminin otoimmün kronik bir demiyelinizan hastalığıdır. Otoimmun hastalıklar bağışıklık sisteminin aşırı duyarlanması sonucu vücudun kendi dokularını harap etmesiyle ortaya çıkar. Literatürde daha önce diğer otoimmün hastalıkların MS ile bir arada olduğu vakalar vardır. MSin Romatoid artrit(RA) ile birlikteliği %12, Sistemik lupus eritematozus(SLE) ile birlikteliğinin ise %4 olduğu bildirilmiştir. Bizde MS, SLE ve RA birlikteliği olan nadir bir vakayı sunmak istedik. Olgu sunumu: 38 yaşında kadın hasta sol gözde puslu görme şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesi normaldi.Sol göz görme keskinliği 8/10 sağ göz 10/10, renkli görme solda bozuktu. VEP solda p100 latansında uzamıştı. Özgeçmişinde 5 yıldır RA tanısı ile takip edildiği ve 3 ay önce başağrısı şikayeti ile nöroloji polikliniğimize başvuran hastanın beyin MRG de korpus kallosuma dik, multipl periventriküler plakların olması üzerine vaskülit markerları istenmiş, otoimmün antikorlarlardan ANA(++), anti ds DNA: 27,4 U/ml, ss-B 63,7 U/ml, RF 97,7 IU/ml, CCP > 1000 U/ml testlerinin pozitif olması üzerine RA ek olarak SLE tanısı aldığı öğrenildi. SLE tanısı öncesinde metotrexat ve anti TNF-α tedavisi romatoloji tarafından prednizolon 30mg / gün, hidroksiklorokin sulfat 200 mg 2*1 şeklinde düzenlendi. Optik nörit nedeni ile 5 gün pulse steroid tedavisi verildi, tam olarak düzeldi. Hastanın kraniyal MRG sinde kontrast tutmayan juksta kortikal, periventriküler korpus kallosuma dik plakları mevcuttu. BOS incelemesinde hücre yoktu, OKB tip 2 pozitifti ve IGg indeksi:0,77 idi. Hastada SLE, RA ya eşlik eden MS düşünüldü ve Rituksimab başlandı.1 yıllık takiplerinde yeni atak görülmedi. Sonuç: Çok nadir olarak RA, SLE ve MS gibi 3 otoimmin kökenli hastalığın bir birlikte görüldüğü olgumuzda olduğu gibi otoimmün hastalıklarda self toleransa sebep olan neden, eş zamanlı olarak diğer otoantikorların serumda bulunmasına hatta diğer bir otoimmun hastalığın oluşmasına neden olabilir.