55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
YENİ KURULAN İNME ÜNİTEMİZDE İNTRAVENÖZ TROMBOLİTİK UYGULAMA SONUÇLARIMIZ
LEVENT ÖCEK 1

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

İnme yetişkinlerde özürlülüğün en yaygın nedenidir. Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de akut iskemik inme (Aİİ)’de intravenöz (iv) r-tPA (recombinant tissue plasminogen activator) uygulaması gidererek artmaktadır. İnme üniteleri ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Çalışmamızın amacı yeni kurulan inme ünitesi sonrasında kliniğimizin trombolitik tedavi deneyimlerini paylaşmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Eylül 2018 ve Temmuz 2019 arasında inme semptomlarının başlamasından ilk 4,5 saat içerisinde kliniğimize başvuran, Aİİ tanısı alan ve İV trombolitik tedavi uygulanan 49 hastanın klinik verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik özellikler ve klinik veriler kaydedildi. Hastaların nörolojik değerlendirmeleri için National Institues of Health Stroke Scale (NIHSS), semptom-kapı, kapı-iğne ve semptom-iğne zamanları, Alberta Stroke Programe Early Computed Tomography Score (ASPECT) skorları kaydedildi. Özürlülük durumları ise modifiye Rankin Skoru (mRS) ile değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 49 hastanın 28’i (%57.1) erkek 21’i (%42.9) kadın ve hastaların yaş ortalamaları 69.1±12,3 (31-90) idi. Hastaların 42’sine (%85.7) tedavi ilk 3 saatte uygulandı. Ortalama ASPECT skoru 9.04±0.70 idi. Hastalarda en sık görülen risk faktörü hipertansiyondu. NIHSS ortalaması tedaviden önce 15.20±4.87, tedaviden sonra 1. saatte 12.02±5.24; 24. saatte 10.35±7.28 olarak hesaplandı. Ortalama semptom-kapı zamanı 76.37±35.5(20-153); kapı-iğne zamanı 61.08±20.9(24-117); semptom-iğne zamanı 137.33±33.9(85-233) dakika idi. Tedavi sonrası 11 hastada (%22.4) intrakraniyal kanama gözlendi. Bunlardan 8’i (%16.3) asemptomatik, 3’ü (%6.1) ise semptomatik kanamaydı. Hastaneden çıkış ortalama mRS’si 2.45±2.06 idi. Tedavi sonrasındaki 3 aylık dönemde 9 hasta (%18.4) kaybedildi.

Sonuç:

Akut iskemik inmenin ilk 4,5 saattinde İV yolla r-tPA uygulanımı kolay, etkili ve güvenli bir tedavidir. Uygun hasta seçimi ve inme ünitesi gibi özellikli bir birimde dikkatli hasta izlemi ile morbidite azaltılabilir ve bağımsız yaşayan hasta sayısı arttırılabilir.