55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ABSANSLI GÖZ KAPAĞI MYOKLONİSİ: BİR OLGU SUNUMU
DERYA DİRİSAĞLIK 1 DEMET İLHAN ALGIN 2 OĞUZ OSMAN ERDİNÇ 2

1- ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
2- ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

Amaç: Jeavons Sendromu (JS) olarak da bilinen absanslı göz kapağı myoklonisi (AGM); çocuklukta başlayan, temel nöbet tipi göz kapağı myoklonileri olan, fotosensitivite ve absansla ilişkili olabilen, tipik EEG paroksizmlerinin görüldüğü jeneralize idiyopatik refleks bir epilepsi türüdür. Klinik olarak çocuk yaş grubunda sık görülen, hastanın iradesi dışında ortaya çıkan, ani, tekrarlayıcı ve nöbetler şeklinde seyreden tik bozukluğu gibi nonepileptik olaylardan ayrılması güçtür. Bu çalışmada, AGM tanısı koyduğumuz bir olguyu sunmaktayız. Yöntem: 19 yaşında erkek hasta, kliniğimize birkaç saniye süren, gün içerisinde defalarca tekrarlayan, ışıklı ortamlarda belirginleşen, zaman zaman dalmaların eşlik ettiği, başta geriye doğru çekilme, gözlerde yukarı doğru kayma ile beraber her iki gözde göz kırpma şikayetleri ile başvurdu. Hastanın bu şikayetlerinin 9 yaşında başladığı, ilk olarak psikiyatri kliniğine başvurduğu, 8 yıl boyunca tik bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tanıları ile izlendiği ve kullandığı çeşitli psikiyatrik ilaçlardan fayda görmediği öğrenildi. Tarafımıza başvuran hastanın yapılan EEG incelemesinde, göz kapama ile ortaya çıkan 3-6 Hz’lik jeneralize çoklu diken dalga ve yavaş dalga paroksizmlerinin varlığı izlendi. Klinik ve EEG bulguları ışığında AGM tanısı konulan hastaya, Levetirasetam 1000 mg/gün tedavisi başlanarak hasta takibe alındı. 2 ay sonra yapılan kontrolde şikayetlerin belirgin olarak azaldığı öğrenildi. Sonuç ve Yorum: Nadir rastlanan bir sendrom olan ve tipik olarak çocukluk çağında başlayan AGM’de göz kapağı myoklonilerinin, sıklıkla tik bozukluğu veya mannerizm olarak yanlış yorumlanabilmesi sonucu olgumuzda olduğu gibi epileptik nöbetler gözden kaçabilmekte ve tedavinin gecikmesine ve hastanın uzun yıllar gereksiz ilaç kullanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu olgu sunulmaya değer bulunmuştur.