55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İZOLE BELL PARALİZİSİ İLE PREZENTE OLAN VERTEBRAL ARTER DİSSEKSİYONU
LEVENT ÖCEK 1 MELİKE VURAL 2 ÖZGE ÖCEK 2

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Amaç: Karotid ve/veya vertebral arter diseksiyonu, genç hastalardaki aterosklerotik olmayan inmenin en sık nedenidir ve inmelerin yaklaşık %25 inden sorumludur. Genç hastalarda başağrısı ve inme ayırıcı tanısında vertebral arter (VA) diseksiyonu akla gelmelidir. Travma, ani boyun hareketi, golf, raketli oyunlar, güzellik salonu uygulamaları sonucu ortaya çıkabilir. Genç bir hastada nörolojik muayenede ağrılı Horner sendromu, olfaktor sinir etkilenmesi dışında eşlik eden çoklu kraniyal sinir tutuluşu diseksiyon şüphesini akla getirmelidir. Ancak izole periferik fasial paralizisi (Bell paralizisi) ile VA disseksiyonu nadirdir. Yöntem: Bu olgumuzda izole Bell paralizisi ile prezente olan VA disseksiyonu olgusunu paylaşmak istedik. Sonuç: 32 yaşında, bilinen kronik hastalık ve travma öyküsü olmayan erkek hasta omuz masajı sonrasında iki gündür başlayan, boyundan başın sağ arka tarafına doğru yayılan ağrı şikayeti ile acil servise başvurdu. Ağrının sürekli olduğunu ve ağrı kesiciler ile geçmediği belirtti. Fizik muayenesi normal olan hastanın, nörolojik muayenesinde; sağ periferik fasial paralizisi dışında normal bulgular saptandı (Resim 1). Hastanın beyin ve difüzyon MR incelemesi normal idi. Servikal MR anjiyografide sağda vertebral arter proksimalinde daha belirgin subintimal hematoma bağlı lüminal minimal daralma saptandı (Resim 2). Klinik ve radyolojik bulgular ile ön planda VA diseksiyonu düşünüldü. Hastaya oral antikoagülan ve prednol tedavisi başlandı. Periferik fasial paralizisi 15. günde geriledi. Warfarin tedavisininin altı aya tamamlanması planlandı. Tartışma: İzole Bell paralizisi olduğu düşünülen genç hastalarda, öyküde periyodik baş ağrısı olup olmadığı, hastanın daha önce yaşadığı ağrının başvuru sırasındaki ağrı ile benzer özellikte olup olmadığı ve majör/minör travma öyküsü sorgulanmalıdır. Ayırıcı tanıda VA diseksiyonu akla gelmesi ve gerekli radyolojik incelemelerin planlanması kritik öneme sahiptir.