55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDİOPATİK İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYON VE POLİKİSTİK OVER SENDROMU BİRLİKTELİĞİ
DİDEM GİRGİN 1 HÜLYA ERTAŞOĞLU TOYDEMİR 1 VİLDAN YAYLA 1 MURAT EKİN 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ BAKIRKÖY SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

İdiopatik intrakranial hipertansiyon (İİH), etyolojisi net olarak belirlenememiş, intrakranial basınç artışına sekonder olarak gelişen kronik başağrısı ve farklı derecelerde görme kaybı ile karakterize bir tablodur. İİH obez ve doğurganlık çağındaki kadınlarda daha sık görülmektedir. Benzer şekilde aynı yaş dilimindeki obez kadınlarda sıklığı artan polikistik over sendromu (PCOS) ile İİH birlikteliği bilinmektedir. Bu çalışmada, İİH tanısı konulmuş kadınlarda vücut kitle indeksi (VKİ), hormon profili ve ultrasonografik (US) görüntülemelerle PCOS varlığını araştırmak ve endokrin profil farklılıklarını ortaya koymayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza Nörooftalmoloji polikliniğimizde takibi yapılan İİH tanısı almış dokuz hasta dahil edildi. Hastalar, hormonal bozukluk, adet düzensizliği ve hirsutizm açısından sorgulandı, VKİ hesaplandı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği tarafından hormon profilleri ve transabdominal-transvajinal US değerlendirildi.

Bulgular:

Hastalarımızın tümü kadın olup yaşları ortalama 29,5 yıl (21-45 yıl), takip süreleri ortalama 11 ay (2-48 ay) idi. VKİ ortalama 34,85 kg/m2 (23,8-49,6) idi. Hastaların üçünde insülin düzeyi, ikisinde serbest testosteron düzeyi, ikisinde AMH düzeyleri normalin üzerinde saptandı. Ultrasonografi iki hastada polikistik over ile uyumluydu.

Sonuç:

İİH, sıklıkla doğurganlık çağında, obez kadınlarda görülen multifaktöriyel bir hastalıktır. Benzer hasta profilinde yine sıklığı yüksek olan polikistik over sendromu ile İİH’ın birlikte görülmesi, etyolojik olarak ortak bir sürecin varlığını akla getirmektedir. PCOS etyolojisinde major rol oynayan hiperandrojenizm ve glukokortikoid hormon metabolizmasındaki disregulasyon İİH’ın patofizyolojisinde de rol oynayabilir. Bu ön çalışmada hastalarımızda değerlendirmekte olduğumuz endokrin profillerin ve hiperandrojenizm bulgularının, hastalığın etyolojisini aydınlatmaya yönelik katkı sağlayabileceği kanaatindeyiz.