55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KAROTİS ARTER STENTLEME SONRASI MASİF İNTRAKRANİAL HEMORAJİ OLGUSU
CAN ULUTAŞ 1 CENK MURAT ÜNVERDİ 1 BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- HAYDARPAŞA NUMUNU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

Giriş: İskemik inme etiyolojisinin yaklaşık %10-15’ini karotis arter stenozu oluşturmaktadır.Endikasyon olan hastalarda iskemik inme ve geçici iskemik atakları önlemek amaçlı karotis arter stentleme (KAS) uygulaması yapılabilmektedir.KAS sonrası komplikasyon olarak stent oklüzyonu, distal emboli, tansiyon değişiklikleri, kardiyak ritim problemleri, nadiren de serebral hiperperfüzyon sendromu ve intrakranial hemoraji görülebilmektedir. Olgu: 2 gündür sola oraklayarak yürüme ve sol tarafla ilgilenmeme şikayetleriyle başvuran 61 yaşında erkek hastanın çekilen difüzyon MRında sağ inner borderzone akut infarkt tespit edildi.ASA 100 mg ve klopidogrel 75 mg başlanan hastanın karotis - vertebral arter renkli Doppler ultrasonografisinde bilateral ICA’larda %95 darlığa neden olan mikst plaklar izlendi. Darlıklar BT anjiyografi ile de konfirme edildikten sonra sağ ICA’ya stentleme yapıldı ve takiben 3 saat sonra GKS düşüklüğü ve sistolik tansiyonun 230 mm Hg’ya çıkması üzerine çekilen kontrol kranial BT’de sağ ICA alanında ventriküle açılan ve orta hat yapılarında shifte neden olan 15 kesitte görülen en geniş yerinde 47x53 mm boyutunda intrakranial hemoraji alanı saptandı. Nöroşirürji tarafından acilen ekstraventriküler drenaj takılması sonrasında yoğun bakıma alınan hasta 2 gün sonra exitus oldu. Tartışma: KAS sonrası gelişen intrakranial hemoraji yüksek morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Bu komplikasyonun artan kan akımına karşı otoregülasyon yanıtındaki bozulmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Özellikle bilateral ICA darlıklarında arteriol düzeyinde kronik dilatasyon gerçekleşmekte ve artan perfüzyona yeterli konstriksiyon yanıtı olmaması üzerine beyaz cevherde ödem ve hemoraji riski artmaktadır. Sonuç: Bu olgu ile KAS sonrası nadir olarak görülebilen intrakranial hemorajinin akılda tutularak yakın takip edilmesi gerektiğini vurgulamak istedik