55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNMELİ HASTA YAKINLARINA VERİLEN EĞİTİMİN BAKIM VERMEYE HAZIR OLUŞLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ÖZLEM YAZICI 2 MERVE USLU 1

1- PROF. DR. MAZHAR OSMAN BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ
2- İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
 
Özet:

Bu çalışma inme tanılı hasta yakınlarına verilen eğitimin bakım vermeye hazır oluşluğa etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.Araştırma BRSHH hastanesinde inme tanısı almış 33 deney 33 kontrol grubu hastası ile randaomize kontrollü olarak yapıldı."İnmede Bakım Vericiler için Bilgi Testi" ve "Bakım Vermeye Hazır Oluşluk Ölçeği" kullanılarak örneklem seçme kriterlerine uygun olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden hasta yakınları ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı.Deney grubuna eğitim verildi ve bu sırada "İnme Geçiren Hastanın Günlük Gereksinimleri ve Bakım Rehberi" veridi.Kontrol grubu rutin servis akışına bırkaıldı. Eğitim tamamlandıktan sonra her iki gruba da taburcu olmadan önce "İnmede Bakım Vericiler için Bilgi Testi" soruları ve "Bakım Vermeye Hazır Oluşluk Ölçeği" tekrar doldurtuldu. Bu çalışmada inme tanılı orta ve üst düzey bağımlı olan hasta yakınlarından deney grubunun bilgi son test puanları kontrol grubuna göre anlamlı derece yüksek bulundu. Hem deney hem kontrol grubunda bakım vermeye hazır oluşluk ön test puanına göre bakım vermeye hazır oluşluk son test puanındaki artış istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksektir.