55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSONİZMİ VE NOTCH3 GENİNDEKİ EKZON 4’TE HETEROZİGOT C.619C>T DEĞİŞİMİ OLAN CADASIL OLGUSU
BURAK GÜREL 1 MELİKE DOĞAN ÜNLÜ 1

1- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

GİRİŞ: CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) tekrarlayıcı iskemik ataklara, migrenöz başağrılarına, psödobulber palsiye, epileptik nöbetlere ve kognitif bozulmaya yol açabilen sistemik bir vaskülopatidir. 19. kromozomdaki NOTCH3 genindeki bir mutasyondan kaynaklanmaktadır. Parkinsonizme CADASIL’in fenotipinde rastlanmasa da literatürde nadiren bildirilmiştir. Parkinsonizmi ve kognitif yakınmaları ön planda olan olgumuz NOTCH3 geninde nadir görülen bir mutasyonla CADASIL tanısı almıştır. OLGU: Hipertansiyon dışında sistemik hastalığı olmayan 43 yaşındaki kadın hastanın son 1 yıldır hareketlerinde yavaşlama, sol elinde titreme ve unutkanlıkları vardı. Annesinin ve iki kardeşinin inme geçirdiği öğrenildi. Muayenesinde bilinçte apatikleşme, sağda santral fasiyal paralizi, silik hemiparezi, babinski işareti pozitifliği; sol elde istirahat tremoru, myerson pozitifliği, üst ekstremitelerde rijidite; geniş tabanlı yürüme, adımlarda ve dönüşlerde yavaşlama, kolların asosiye hareketlerinde azalma, postural instabilite; yakın bellekte, yürütücü ve görsel-mekansal işlevlerde belirgin bozulma saptandı. Beyin MRG’sinde peri-supraventriküler birleşen iskemik lezyonlar, bilateral bazal ganglionlarda ve ponsta laküner dejenerasyonlar mevcuttu. İncelemelerde kardiyak patoloji, vaskülit marker pozitifliği saptanmadı. EEG’si, geç başlangıçlı metakromatik lökodistrofi açısından istenen aril sülfataz A’sı normaldi. BOS’ta protein ve IgG indeksi normal; brucella, borrelia, ADA, ACE, oligoklonal bant (tip 1) negatifti. Wilson hastalığı açısından istenen serum seruloplazmini, bakırı, 24 saatlik idrar bakırı normaldi. CADASIL’e yönelik genetik incelemede NOTCH3 geninde ekzon 4’te heterozigot c.619C>T değişimi saptandı. SONUÇ: Olgumuzda parkinsonizm ve belirgin kognitif bozukluk ön plandadır. NOTCH3 geninin 4. ekzonunda heterozigot c.619C>T değişimiyle CADASIL tanısı almıştır. CADASIL’e parkinsonizmin de eşlik edebileceğini göstermektedir. Ayrıca NOTCH3’teki ekzon 4’te heterozigot c.619C>T değişimi literatürde daha önce bildirilmemiştir.