55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPONTAN İNTRAKRANİAL HEMORAJİDE DEKOMPRESİF KRANİEKTOMİ CERRAHİSİ:HANGİ HASTALARDA ?, NE ZAMAN ?
SERDAR ERCAN 1 ZEYNEP ÖZÖZEN AYAS 2

1- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
2- ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ, NÖROLOJİ BÖLÜMÜ, ESKİŞEHİR
 
Amaç:

Dekompresif cerrahi, kranial kemik ve dura altında oluşan yüksek basıncı azaltmak amacıyla yeterli miktarda kemik parçasının çıkarılması işlemidir. Basınç azaltılarak, beyin kan dolaşımının tekrar sağlanması ve kalıcı nörolojik hasarın önlenmesi amaçlanır. Çalışmamızda spontan intrakranial hemoraji (SİH) sonrası dekompresif kraniektomi endikasyonları, cerrahi tekniği ve komplikasyonları vurgulamayı amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmamıza SİH tanısı konulan ve dekompresif kraniektomi cerrahisi yapılan hastalar alındı. Daha önce operasyon öyküsü ile travma sonrası kranial kemik defekti olan hastalar dahil edilmedi. Hastaneye kabul esnasında shift etkisi yaratan yüksek volümlü kanamalara erken cerrahi müdahale yapılmıştır. (ilk 6 saatte müdahale). Klinik takibinde kontrol beyin tomografi görüntüleri ile kanamanın arttığı tespit edilen hastalara geç dönem cerrahi müdahale yapılmıştır. (>6 saat) Tüm hastalara cerrahi olarak hemoraji boşaltıldı, kemik ve dura açılarak yüksek basınç azaltıldı. Hastalar postoperatif yoğun bakımda anti-ödem tedavi ile takip edildiler.

Bulgular:

Toplam 23 hasta (8 erkek, 15 kadın) çalışmaya alındı. Preoperatif Glasgow Koma Skoru (GKS) ortalama 8 (±2) olarak tespit edildi. 6 hasta exitus olurken (Glasgow outcome scale (GOS):1), 10 hasta ağır morbidite (GOS:2) ve 7 hasta hafif morbidite (GOS:3) ile taburcu edildi. Toplam 11 hastada postoperatif kanama tekrar izlendi. Erken dönemde opere edilen hastalarda morbiditenin daha az olduğu saptandı. Rekürren kanamanın erken dönemde cerrahi müdahale edilen hastalarda daha sık olduğu izlendi.

Sonuç:

Yüksek volüm etkisi ile shift oluşan hastalarda erken dönem dekompresif cerrahinin hasta morbiditesini azaltmada olumlu sonuçları izlenirken, erken dönemde rekürren kanamanın daha fazla oluştuğu izlendi. Dekompresif cerrahide zamanlama, hastanın kliniği dikkate alınarak planlanmalı ve cerrahi kararı verilmeden önce sadece basıncın azaltılması amaçlanmamalı, aynı zamanda hemodinamik patolojiler de dikkate alınmalıdır.