55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
CPA6 VARYANTI İLE İLİŞKİLİ YENİ BİR EPİLEPSİ FENOTİPİ: FRONTAL LOB KÖKENLİ FOKAL NÖBETLER
AYŞE DENİZ ELMALI 1 BARIŞ SALMAN 2 YEŞİM KESİM 2 SİBEL UĞUR İŞERİ 2 NERSES BEBEK 1 BETÜL BAYKAN 1

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ENSTİTÜSÜ, GENETİK ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Karboksipeptidaz 6 (CPA6) kromozom 8q13.2’de yer alan ve metallokarboksipeptidazların M14 ailesinin bir üyesini kodlayan bir gendir. Protein ürünü ekstraselüler bir proteaz işlevi görür. CPA6 varyantlarının febril nöbetler, temporal lob epilepsisi, jüvenil miyoklonik epilepsi ve epileptik ensefalopatilerle olası ilişkisi literatürde bildirilmiştir. Kalıtım paterni resesif veya dominant olabilir, her iki durumda da fenotip fonksiyon kaybı etkisiyle ortaya çıkar. Özellikle CPA6 heterozigot alelleri için gözlenen düşük penetrans ve epilepsi fenotiplerinde gözlenen değişkenlik, klinik olarak tanının konulmasını zorlaştırmaktadır. Genetik analizin bu tanıya yardımcı olması önem kazanmaktadır. Bu olgu bildiriminde ilaca cevaplı frontal lob kökenli fokal nöbetleri ile migren ve narkolepsi benzeri uyku yakınmaları olan bir olgunun bulguları sunulmaktadır. İlk nöbetini 15 yaşında geçiren 17 yaşındaki sol elini kullanan kadın hastanın fokal hipermotor otomatizmalı nöbetleri 5 dakika kadar sürmekte ve ardından postiktal başağrısı olmaktadır. Ayrıca uykuda yürüme, tekrarlayan uyku paralizileri ve migreni vardır. Nörolojik muayenesi ve MRG bulguları normaldir. Özgeçmiş ve soygeçmiş anlamlı özellik içermemektedir. Tüm EEG’lerinde sol frontal yerleşimli epileptojenik odak ve sekonder bilateral hipersenkroni saptanmıştır. Başlangıçta valproik asid ile nöbetler durmuş ancak teratogenez endişesi ile ilaç lamotrijin ile değiştirilmiştir. Olgunun tüm ekzom dizisi Epi25 kollaborasyonu sonucu üretilmiş olunup, biyoinformatik analzi tarafımızdan yapılmıştır. Bu yaklaşım ile hastada heterozigot bir anlamsız (nonsense) CPA6 varyantı (rs139145929: NM_020361.4:c.931C>T; p.(Arg311*)) saptanmıştır. Bu varyant prematür bir stop kodona yol açarak, tek allel kaybına ve haployetersizliğe sebep olabilir. Bu olgu bağlamında literatürdeki tüm farklı CPA6 varyantı ile ilişkili epilepsi fenotipleri derlenmiştir.