55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPSİ HASTALARINDA REMİSYON SONRASI ANTİEPİLEPTİK İLAÇ KESİMİ RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
NERMİN GÖRKEM ŞİRİN 1 HATİCE ÖMERCİKOĞLU ÖZDEN 2 EBRU ALTINDAĞ 3 İRSEL TEZER 4 KADRİYE AĞAN 2 NERSES BEBEK 1 BETÜL BAYKAN 1 BERRİN AKTEKİN 5

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
3- İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
4- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
5- YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Epilepsili hastaların yaklaşık %65-85’i antiepileptik ilaç (AEİ) kullanırken nöbetsiz izlenmektedir. AEİ altında nöbetsizliği uzun süren hastalarda doktor tarafından planlanarak tedavi sonlandırılması sonrası nüks gelişimine ilişkin risk faktörleri tanımlanmış olsa da, bu konuda fikir birliği bulunmamaktadır. Bu çalışmada epilepsi hastalarında AEİ kesimi sonrasında nüksün belirleyicisi olan faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Epilepsi için özelleşmiş polikliniklerden takipli 24 medikal tedavi ve 17 cerrahi tedavi sonrasında en az 1 yıl nöbetsizlik sağlanmış ve AEİ azaltılması ve/veya kesimi yapılmış hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar AEİ azaltılması/kesimi sonrasında nüks olan (medikal tedavi grubunda 10, cerrahi tedavi grubunda 5 hasta) ve olmayan olarak ayrıldı. Epilepsi başlangıç yaşı, epilepsi süresi, AEİ azaltılması öncesi geçen remisyon süre, özgeçmişte presipitan olay varlığı, özgeçmişte önceki remisyon varlığı, MRG’de epileptojenik lezyon varlığı, AEİ azaltımı öncesi EEG’de epileptiform aktivite varlığı iki grup arasında kıyaslandı. Parametrelerin prognostik değerlerinin belirlenmesi için lojistik regresyon analizi yapıldı. Sonuçlar: Medikal tedavi grubunda, AEİ azaltılması/kesimi ile nüks olan ve olmayan gruplar arasında incelenen parametreler açısından fark izlenmezken cerrahi tedavi grubunda özgeçmişte remisyon öyküsü varlığı nüks olmayan grupta daha sık olarak izlendi (p=0,028). Lojistik regresyon analizinde hem medikal hem de cerrahi tedavi grubunda prognostik açıdan anlamlılık gösteren bir parametre saptanamadı. Tartışma: Literatürde epilepsi süresi, başlangıç yaşı ve AEİ azaltılması öncesi EEG bulguları nüksü ön görme açısından anlamlı bulunmuş olmasına rağmen, çalışmamızda cerrahi sonrası grupta özgeçmişte önceki remisyon varlığının AEİ kesimi sonrası da epileptogenezin daha az aktif olduğu bir sürece ve iyi prognoza işaret etmesi dışında risk faktörü saptanamamıştır. Sonuçlar grupların homojen olmaması ve örneklemin küçüklüğü ile ilişkilendirilebilir.