55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
TEMPORAL LOB EPİLEPSİLİ HASTALARDA İKTAL EEG YAYILIM PATERNLERİNDE DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME ANALİZİ
Nermin Görkem Şirin 1 Çiğdem Ulaşoğlu-Yıldız 2 Elif Kurt 3 Ani Kıçık 4 Ali Bayram 3 Nerses Bebek 1 Betül Baykan 1 Candan Gürses 1 Tamer Demiralp 5

1- Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
2- Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Araştırma Laboratuvarı, İstanbul Üniversitesi
3- Aziz Sencer Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Sinirbilim Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi
4- Fizyoloji Anabilim Dalı, Demiroğlu Bilim Üniversitesi
5- Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi
 
Amaç:

Nöbetlerin farklı yayılım paternleri prognoz açısından önemli olmakla birlikte bu konuda görüntülemeye ait veri sınırlıdır. Bu çalışmada, yüzeyel iktal EEG kayıtlarında “switch-of” lateralizasyon (SL) ve bilateral asenkroni (BA) paternleri izlenen temporal lob epilepsili (TLE) hastalarda difüzyon tensör görüntüleme (DTI) ile hemisferik ak madde yolaklarının incelenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Yüzeyel video-EEG monitorizasyon incelemelerinde en az bir nöbetlerinde SL ve/veya BA saptanan 12 (6 sağ ve 6 sol) ve nöbetlerinde bu paternlerin bulunmadığı 13 TLE hastası (6 sağ ve 7 sol) ve 13 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edilerek onamları alındıktan sonra 3 T MRG cihazı ile DTI çekimleri yapıldı. TBSS (tract based spasial statistics) yöntemi kullanılarak tüm beyin analiz edildi ve fraksiyonel anizotropi (FA) değerleri hasta grupları ve kontroller arasında kıyaslandı.

Bulgular:

Tüm TLE’li hastalarda kontrollere kıyasla sol hemisferde belirgin olmak üzere ak maddede yaygın FA azalması izlendi (p≤0,001). SL ve/veya BA olan ve olmayan TLE grupları arasında FA değerlerinde fark izlenmezken, bu iktal yayılım paternleri olan sol TLE hastalarında, olmayan sol TLE grubuna kıyasla ipsilateral korona radiata superior ve anteriorunda, posterior korona radiatada, eksternal kapsül, superior longitudinal kapsül ve korpus kallozum genu ve gövdesinde belirgin olmak üzere yaygın FA azalması saptandı (p≤0,05).

Sonuç:

Çalışmamız bilateral iktal aktivite ve cerrahi sonrası kötü prognoz ile ilişkilendirilen farklı yüzeyel iktal yayılım paternleri olan TLE hastalarında interiktal dönemde ak madde yollarında yaygın fonksiyonel tutulmayı göstermiştir. Elde edilen en çarpıcı sonucumuz SL ve BA grubunda, her iki yandan yayılım paternleri analiz edildiği halde, sol hemisferin ak maddesinde daha ciddi tutulumunun varlığının literatürde ilk kez gösterilmesidir.