55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZ TANILI HASTADA DİAFRAGMA PİLİ UYGULAMASI
İNAN ÖZDEMİR 1 SEMAİ BEK 1 KUTHAN KAVAKLI 2 GÜLNİHAL KUTLU 1

1- MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, MUĞLA
2- GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, ANKARA
 
Olgu:

GİRİŞ: Amyotrofik lateral skleroz (ALS) üst motor nöron ve alt nöron bulgularının beraber görülebildiği, iskelet kaslarında paralizi ile seyreden nörodejenaratif bir hastalıktır. Solunum kaslarının paralizisi ve buna bağlı gelişecek komplikasyonlar ALS seyrinde en sık ölüm sebebidir. Burada palyatif tedavi seçeneklerinden birisi olan diafragma pili takılan bir ALS olgusu sunulmuştur. OLGU: Yetmiş üç yaşında erkek hasta; 2017 yılında 2 yıldır bacaklarında olan güç kaybı sebebiyle polikliniğe başvurdu, yapılan tetkikler sonucunda ALS tanısı kondu ve hasta takibe alındı. Hastanın klinik izleminde 2018 yılında nefes almada ve öksürmede güçlük, yutma zorluğu, tekrarlayan aspirasyonlar görüldü. Bu dönemde yapılan diafragma elektromiyografi (EMG) incelemesinde sağ ve sol frenik sinir iletileri normal olarak bulundu; sağ ve sol diafragma iğne EMG incelemesinde solda sağa göre azalmış rekruitman saptandı. Göğüs hastalıkları hekimi ile birlikte değerlendirilen hastanın solunum şikayetleri ALS’ye bağlandı ve diafragma pili takılması kararı verildi. Diafragma pili uygulaması sonrasında hasta, pili çalıştırdığı zamanlarda solunum sıkıntısının geçtiğini ve solunum problemlerinin azaldığını belirtiyor. TARTIŞMA: ALS hastalarında invaziv olmayan ventilasyon solunum semptomlarını hafifletir, ancak palyatif bir tedavidir. Diafragma kasındaki fonksiyon kaybını, solunum yetmezliği gelişmeden önce azaltmak hedeflenebilir. ALS sonucu solunum problemi olan, diafragma kasının tamamen işlevini yitirmediği ve cerrahi işlemi kaldırabilecek hastalarda diafragma pili uygulaması yapılabilir. SONUÇ: Diafragma pili, ALS hastalarının klinik seyrinde ortaya çıkan solunum şikayetlerinin azaltılmasında etkili olan palyatif bir tedavi seçeneği olarak akılda bulundurulmalıdır.