55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPTİK NÖBET İLE PREZENTE OLAN GEÇİCİ KORPUS KALLOZUM SPLENİUM LEZYONU
LEVENT ÖCEK 1 ÖZGE ÖCEK 2

1- UŞAK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Geçici korpus kallozumun spleniumu lezyonu (KKSL) enfeksiyon, nöbet, antiepileptik ilaç kesimi gibi bir çok etiyolojik nedenle ortaya çıksada nadir bir tablodur. Patofizyolojisinde hiponatremi ile ilişkili intramiyelinik aksonal ödem ve lokal inflamatuar hücrelerin infilitrasyonu vardır. Birkaç ay veya hafta içerisinde manyetik rezonas görüntüleme (MRG) bulguları klinikten bağımsız olarak geriler. Geçici KKSL’da MRG bulguları bumerang işareti olarak adlandırılan korpus kallozumun splenium bölümünde diffüzyon kısıtlılığına yol açan sitotoksik ödem görüntüsüdür. Yöntem: Epileptik nöbet ile prezente olan ve ender ortaya çıkan geçici KKSL’yi paylaşmak istedik Sonuç: 19 yaşında bilinen kronik hastalık ve travma öyküsü olmayan erkek hasta iki hafta içerinde 2 kez ortaya çıkan bilinç değişikliği nedeniyle acil servise başvurdu. Yakınlarından alından öyküde bayılması esnasında sol kolda miyoklonik atımları gözlenmiş. Özgeçmiş ve soygeçmişte özellik yok. Fizik muayenesi ve nörolojik muayenesinde normaldi. Biyokimya ve hemogram testleri normal idi. Elektroensefalografide bilateral anterior temporal alanda keskin dalga aktivitesi gözlendi. Hastanın MRG incelemesinde;T2 ve FLAIR ağırlıklı görüntülemelerde korpus callozum splenium da orta hattı kaplayan hiperintens lezyon saptandı. Kontrast tutulumu olmayan lezyonda diffüzyon ağırlıklı görüntülemede diffüzyon kısıtlılığı saptandı (Resim 1). Hastaya levatiresetam 1000 mg/gün başlandı. Diğer enfeksiyöz markerları ve BOS incelemesi normal idi. Takibinde nöbet tekrarı olmayan hastanın 4 hafta sonraki kontrol MRG’sinde lezyonların gerilediği gözlendi (Resim 2). Tartışma Korpus kallozum lezyonu iskemik beyin lezyonları, Marchiafava-Bignami hastalığı, HIV, hidrosefali, posterior reversrible ensefelopati sendromu gibi bir çok etiyolojik etmende ortaya çıkabilir. MRG bu lezyonların erken dönemde saptanmasında oldukça duyarlıdır. Altta bir neden olmadığı ve idiopatik epileptik nöbet sonrasında ortaya çıktığı düşünüldüğünde Bu klinik durumun geçici olduğunu bilmek, girişimsel tanı ve tedavi yöntemlerinden kaçınmamızı sağlayabilir.