55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU VE SANTRAL DİABETES İNSİPİDUS BİRLİKTELİĞİ: OLGU SUNUMU
RECEP YEVGİ 1 MEHMET NURİ KOÇAK 1

1- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

GİRİŞ:Santral diabetes insipidus (SDİ) osmoregülasyon sağlayan vazopresin (antidiüretik hormon) salgısının hipotalamik ya da nörohipofizer sebeplerden dolayı tam veya parsiyel kaybı ile ortaya çıkar. Genetik anomaliler ve santral sinir sistemin konjenital malformasyonlarının yanında olguların çoğu edinseldir. Travma, intrakraniyal tümörler,enfeksiyonlar yada santral sinir sisteminin vasküler hadiseleri edinsel sebeplerdendir. Klinikte, artan susama hissi ve polidipsi, poliüri (idrar miktarı >3 litre/24 saat) idrar osmolaritesinde azalma ve plazma osmolaritesinde artışa neden olan hipernatremi ile kendini gösterir. Vakaların çoğunda hastanın yeterli sıvı alımı nedeniyle hipernatremi hafiftir ya da gözlenmez. VAKA: 23 yaşında erkek hasta 2 gündür devam eden şiddetli başağrısı, kusma şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hastanın bakılan göz dibi incelemesinde bilateral papil ödemi mevcuttu haricen nörolojik muayenesi normal olarak değerlendirildi. Hastanın beyin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) VE MRG venografisi çekildi. Bilateral optik sinir kılıflarında ödematöz intensite değişiklikleri ve sağ tansvers sinüste parsiyel trombüs izlendi. Hasta serebral venöz sinüs trombozu tanısı ile servise kabul edildi.Düşük molekül ağırlıklı heparin başlandı. Yatışının ikinci gününde hastanın sıkı sık tuvalete gittiği ve günde yaklaşık 20 litreye yakın su içtiği ifade edildi. Hasta dahiliye bölümü ile konsulte edildi. Hasta da SDİ düşünüldü. Desmopressin 120 mikrogram 2*1 dozunda başlandı. Hastanın izleminde idrar çıkışı ve su içme isteği azaldı. SONUÇ:Serebral venöz sinüs trombozu gibi santral sinir sisteminin vasküler hadiseleri bir takım endokrin bozukluklara yol açabilir ve bu açıdan dikkatli olunması gerekir.